GYMXASTIEK EX SCIIERMEX IX IIET LEGER. Gymnastiek is een middel dat iedereen kosteloos ten dienste staat om lichaam en geest te ontwikkelen en ze steeds in ge bonden staat te houden. Zij bevordert een krachtigen bloeds omloop, eene. levendige stofwisseling, een geregeld werken van onze ademhalings- en spijsverteringsorganen en een beheer- schen van onze zenuwen in den vorm van vastberadenheid, tegenwoordigheid van geest. De mate waarin dit plaats heeft is afhankelijk van de wijze waarop men dit middel toepast. Yoor de instandhouding van elk levend lichaam is gymnastiek eene natuurlijke behoefte. Onbewust voldoen wij daaraan in onze dagelijksche verrichtingen, maar over het algemeen niet meer dan voor het lichaam juist noodig is. Het gevolg hiervan is dan ook, dat in vele gevallen het lichaam niet in staat is tot buitengewone verrichtingen, zonder daarvan tijdelijke dan wel blijvende storingen te ondervinden. Geeft men echter het lichaam meer gymnastiek dan waaraan het natuurlijke behoefte heeft, dan is het gevolg hiervan een meer krachtige ontwikkeling, die in staat stelt tot meer in spanning; het volhardingsvermogen vergroot. Zoo voortgaande kan men het lichaam in een toestand brengen, waarin het bui tengewone langdurige krachtsinspanningen zonder schadelijke .gevolgen kan verdragen. Kan zoo het lichaam in zijn geheel tot bijzondere ontwikke ling worden gebracht, zulks kan ook plaats hebben met enkele onderdeelen er van, zooals wij dit zien bij verschillende am bachtslieden, hardloopers, gewichtheffers, enz. De wijze waarop de gymnastiek aan te wenden tot bereiking -van verschillende doeleinden is. evenwel niet zoo eenvoudig als het wel schijnt; alleen van eene oordeelkundige, doelmatige toe passing zijn vruchtbare uitkomsten te verwachten in het tegen overgestelde geval en bij overdrijving, iets waartoe men zoo

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 210