197 licht kan vervallen, zijn de resultaten in het gunstigste geval nihil en in het ongunstigste geval onherstelbaar nadeelig, zoo niet noodlottig. Is nu door gymnastiek het doel bereikt en het lichaam in den gewenschten graad van ontwikkeling gebracht, dan blijft de gym nastiek, maar nu in een min of meer gewijzigden vorm, alweer het middel om het lichaam in dien toestand te houden. Maar hierbij moet bijzonder zorgvuldig te werk gegaan en voor over drijving gewaakt worden, omdat deze periode gewoonlijk van langeren duur is en zich hierin lichamelijke invloeden beginnen te doen gelden, die langzaam maar zeker in kracht toenemen, om ten slotte de oorzaken te worden van een niet te voorkomen achteruitgang in de lichamelijke ontwikkeling. Het tijdstip waar op zich de eerste verschijnselen hiervan zullen openbaren is- alleen tusschen vrij ruime grenzen aan te geven zeker is het, dat hoe oordeelkundiger en stelselmatiger het ontwikkelde lichaam is in stand gehouden, hoe verder dat tijdstip kan worden ver schoven, hoe langer men dus krachtig en gezond blijft en daar door in staat is op gevorderden leeftijd zonder nadeel aan veel inspanning en vermoeienis weerstand te bieden. De graad van benoodigde lichaamsontwikkeling is natuur lijk niet voor alle individuen even groot maar in hoofdzaak af hankelijk van den aard der verschillende werkkringen, waarvan de. meeste in dit opzicht zulke bescheiden eischen stellen, dat daaraan op zeer eenvoudige wijze is tegemoet te komen. Yan de overige, die zwaardere of meer bijzondere eischen stellen, staat zeer zeker bovenaan de werkkring van den militair. Deze moet niet alleen ten alle tijde in staat zijn tot het verrichten van vele, dikwijls zeer inspannende diensten van kor- teren of langeren duur, maar hij moet vooral ook in staat zijn om zich na eenige rust betrekkelijk spoedig van vermoeienis- te. herstellen om zoo noodig opnieuw tot inspannenden arbeid te kunnen overgaan, dit alles natuurlijk zonder nadeel voor li chaam of geest. Het is zeker niet mogelijk op den langen duur nadeelige ge volgen te vermijden, tenzij men zorg draagt periodes van groote inspanning af te wisselen met periodes van rust. Maar hoe dik wijls, maken de omstandigheden te velde, dat van zulk een rust-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 211