199 eenkomende met de verrichtingen van den gewonen dagelijk- schen dienst. Dan verkeert het in een conditie, die zeer gevoe lig zal zijn voor invloeden ten doel hebbende haar te verhoo- gen, ten gevolge waarvan dan ook het brengen in zoo'n ver hoogde conditie gepaard zal gaan met een minimum van tijd en oefening. De recrutenperiode dient nu om het lichaam geheel of groo- tendeels in conditie te brengen; hoe stelselmatiger en oordeel kundiger de gymnastiek hiertoe wordt aangewend, in hoe kor ter tijd een goed resultaat zal worden verkregen; is deze pe riode voorbij, dan moet de gewone dagelijksche dienst voor de instandhouding zorgen. Daarom kan niet genoeg aandacht geschonken worden aan de wijze waarop men bij den militair den grondslag legt waarop het verder op te trekken gebouw hecht moet rusten: de ver- eischte ontwikkeling en instandhouding van lichaam en geest. Het gymnastiekonderwijs in het leger wordt gegeven vol gens een op last van het Departement van Oorlog uitgegeven Voorschrift. Voor een goed onderwijs moet dus in de eerste plaats het Voorschrift in alle opzichten aan de te stellen eischen voldoen, hetgeen naar mijne meening niet met het bestaande Voorschrift het geval is. Tot nadere toelichting hiervan heb ik getracht in het onder staande niet alleen een overzicht te geven van de gebreken in het Voorschrift, maar tevens getracht aan te geven hoe daar aan tegemoet te komen ten einde theorie en practijk meer in overeenstemming met elkaar te brengen. Het Voorschrift 1) is te verdeelen in twee onderdeelen: A. Algemeene Bepalingen. B. Oefeningen. Algemeene Bepalingen. 3e alinea. „Iedere week zal, op een door den korpscomman- „dant voor iedere compagnie te bepalen uur, onder- „wijs worden gegeven in de gymnastiek." M. i. is dit vaste voorschrijven van één uur gymnastiek per week niet doelmatig; laat den korpscommandant hierin geheel 1) Voorschrift voor het onderwijs in de gymnastiek bij het Wapen der Infanterie 1903.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 213