220 oogst scherper afteekent, namelijk dat de gewone uitgaven de gewone in komsten overtreffen, zeer ongunstig, hij kan op grond daarvan den toe stand der Indische financiën niet zorgelijk noemen, zooals blijkens het Voorloopig Verslag door zeer vele leden geschiedde. Terecht toch wordt er door andere leden aan herinnerd dat bij deze begrooting verschillende, ten deele tijdelijke factoren samenwerken tot de vorming van een ongun stig beeld, terwijl in de Memorie van Toelichting is medegedeeld dat maat regelen worden voorbereid, die het financieele evenwicht meer stabiel O zullen maken. Thans komende tot de beschouwingen, die in het Voorloopig Verslag zijn gewijd aan de vraag in hoever door vermeerdering van inkomsten of vermindering van uitgaven verbetering in den financieelen toestand is te verkrijgen, wenscht de ondergeteekende te verklaren dat ook zijns inziens eene belangrijke stijging van de opbrengst der landrente voors hands niet is te verwachten. Bij de bespreking van de vermeerdering der raming van de opbrengst der landrente voor 1905 op blz. 3 der Memorie van Toelichting heeft de ondergeteekende slechts willen doem uitkomen, dat de verhooging, waarop gerekend werd, van blij venden aard zou zijn, zonder daarmede te willen zeggen dat ten gevolge van de om standigheden, waaraan die verhooging is toe te schrijven, de opbrengst voortdurend stijgen zou. Spoedige invoering van het Preangerstelsol in het deel van Java waar zulks nog niet geschied is ligt, voor zoover de voorbereidende maatregelen dit toelaten, ook in de bedoeling van het Indisch bestuur. Uit hetgeen op blz. 3 der Memorie van Toelichting aan de beschou wing over de opbrengst van de patentbelasting vooraf gaat blijkt dat bij de vermelding van de vermeerdering dier opbrengst niet over hoofd is gezien dat zij niet onafgebroken aanhield, hetgeen eerst na 1901 het ge val was. Het was den ondergeteekende aangenaam dat het voornemen om tot herziening van die belasting over te gaan instemming vond; het is de bedoeling om de herziening niet langer uit te stellen dan voor een behoorlijke voorbereiding noodig is. Met voldoening vernam de ondergeteekende dat het denkbeeld, om ook door herziening van de invoerrechten versterking van inkomsten te ver krijgen, van meer dan eene zijde werd toegejuicht. Bij de voorbereiding dier herziening, die zich ook tot verhooging van het invoerrecht op thee zal uitstrekken, worden de omstandigheden, waarop in het Voorloopig; Verslag gewezen wordt, ongetwijfeld niet uit het oog verloren. De op brengst der rechten op de Sangi- en Talauereilanden bedroeg in 1899, 1900, 1901, 1902 en 1903 respectievelijk f 1652, f 6895, f 5229, ƒ9763 en f 14014, terwijl de perceptiekosten f 4800 beliepen. In de tot de-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 234