10 den, dat ze meedraait en het automatisch tempeeren niet ver hindert. Ook dergelijke kappen toe te passen. Zoodoende zou het gewicht der eenheidspatronen, zoowel der B. Gr. als van de G.K.7.5 K.G-. worden. o^De tegenwoordige munitiekisten zijn to zwaar. Bij de Soedan- expeditie werden bij het Vickers-Maxim-materieel in stede van kisten lichte gestellen gebezigd. De projectielen waren ieder afzonderlijk geplaatst in een koker, waarvan drie in een raam vereenigd werden. Aan iedere zijde van het draagdier hingen twee zulke ramen, zoodat ieder dier 12 projectielen droeg. Deze draagwijze biedt het voordeel, dat de munitie op eenvoudige wijze snel te nemen is met 3 schoten te gelijk, hetgeen met het oog op de vuursnelheid gewenscht is. Deze ramen moeten ingericht worden, op de vlakke zijde lig gende, als een soort slede, teneinde aan metaaldraden over den grond gesleept te kunnen worden, tot gedekte munitieaanvoer bij het stuk. Rekenende op 12 schoten per draagpaard, kan per draaggestel op niet meer dan 3 K.G. 1) gerekend worden. Vuurmond. Door het geringe gewicht der bergkanonnen kan slechts een -.'L betrekkelijk geringe Y0 verkregen worden. Het onverdeelbare kanon zwaarder te maken gaat niet, omdat de last dan te zwaar zou worden. Saamgestelde vuurmonden als in Engeland gebe zigd werden—twee stukken aan elkaar geschroefd—voldeden niet. Het stelsel van den chef d'escadron d'artillerie J. Warm geeft hier een oplossing. Men neme een kanonloop van voldoende capiciteit—den zeker- heidscoëfficient zoo gering mogelijk nemende lang 1.30 M., wegende met sluitstuk 100 K.G. Over dezen loop wordt een mantel geschoven, eveneens 100 K.G. wegende. De mantel dient slechts om vereenigd met de kern aan het kanon een zoodanig gewicht te geven, dat een grootere energie aan de monding dan tot dus ver bij berggeschut bereikt kon worden verkregen wordt. Deze stukken worden uitwendig op eenvoudige wijze, bv. nok ken met bajonetsluiting, zoodanig verbonden, dat ze één geheel 4^. 1) "Wij vreezen, dat het niet gelukken zal binnen deze gewichtsgrens draagramen van voldoend stevigen bouw te vervaardigen. Bed.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 24