254 de overige 33000 bouws der afdeeling Sidoardjo dan iets later zou kunnen volgen. Dit plan werd, na rijp beraad met verschillende met het be- vloeiingswezen bekende personen, in overleg met den assistent-resident, in eene vergadering van de betrokken suikerfabrikanten ter sprake ge bracht en, nadat de uitvoerbaarheid daarvan door het personeel derirri- gatie-afdeeling Brantas volkomen was erkend, vastgesteld. Om de goede uitvoering te verzekeren, besprak de Kegent de voorgenomen bevloeiings- regeling vervolgens in alle bijzonderheden met de inlandsche ambtenaren en dessahoofden en werd, in verband met de met den ingenieur der irri- gatieafdeeling gemaakte afspraak, bepaald, dat de kweekbedden ten behoeve' van de voor de rietcultuur bestemde velden op 20 September gereed zou den zijn, opdat uiterlijk 25 September de bezaaiing zou kunnen plaats hebben, voor zooveel tegen een en ander geen bezwaar bestond tvegens aan wezigheid van polowidjo. Op dit laatste vestigde de regent, zoowel mon deling als schriftelijk, herhaaldelijk, met nadruk de aandacht. Nu is het een feit dat desondanks, toen de bevloeiing intrad, katjanggewas (polowidjo)> nadat slechts eens of tweemaal de vruchten waren geoogst, weggekapt of tot veevoeder gebezigd is, maar ten eerste doet zich dit elk jaar hier en daar op kleine schaal voor, wanneer de velden worden bevloeid, en ten andere heeft een nauwgezet onderzoek doen zien, dat de in enkele dessa's geleden schade eene tusschen 1/g bouw en 20 bouws varieerende uitge strektheid betrof. Dat onder deze omstandigheden geen reden hoege naamd bestond voor de alarmeerende dagbladberiehten, die thans hun weerklank in het "Voorloopig Verslag hebben gevonden, behoeft geen verder betoog. Van den beweerden gedwongen aankoop van Europeesche (eigenlijk Hindostansche) ploegen door de inlandsche landbouwers heeft het onder zoek evenmin eenig bewijs aan den dag gebracht. De zaak komt hierop neer, dat de controleur van Prambon, op grond van de goede resultaten met den zoogenaamden Hindostanploeg, in de afdeeling Modjokerto ver kregen en na persoonlijk genomen proeven op verschillende gronden en met vee van verschillende sterkte, welke proeven in bijzijn van den regent van Sidoardjo, onder de onmiddellijke leiding van inlandsche hoofden met goed gevolg werden herhaald, zich bereid verklaarde om, indien de wensch daartoe werd te kennen gegeven, aan de betrokken inlandsche hoofden zijne tusschenkomst te verleenen tot aanschaffing van dit land bouwwerktuig te Soerabaja, waarvan de kosten ad f 12 in zesmaande- lijksche termijnen van f 2 zouden zijn terug te betalen. Het gevolg hier van was eene aanvraag van ruim 600 ploegen, waarvan slechts 344 kon den geleverd worden, terwijl later nog eene aanvraag van 130 stuks volgde. Op dezelfde wijze bood de genoemde controleur zijne tusschenkomst aan

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 268