DE MILITAIRE CARTOGRAPHY IN NEDERLANDSCH-INDIE. (Met plaat |X). Onder de technische hulpmiddelen, waarover een leger in den modernen oorlog moet kunnen beschikken om. zijn weerkracht zoo hoog mogelijk op te voeren, nemen goede en practisch in gerichte terreinkaarten eene voorname plaats in. Bezit men zulke kaarten, dan is het bv. mogelijk om te voren de in te nemen stellingen aan te wijzen, die, ter ondersteuning van eigen handelingen, door kleine troepenmachten moeten wor den bezet en vastgehouden, en kunnen, vooral in bergterrein, ook gemakkelijker maatregelen worden getroffen om het om trekken van die stellingen te belettenhet gemis aan betrouw bare kaarten bemoeilijkt daarentegen de troepenleiding in hooge mate en sluit zelfs de mogelijkheid niet uit, dat de troepen in het eigen land verdwalen. Dat eindelijk terreinkaarten voor een succesvol'optreden tegen een inlandschen vijand en niet minder voor het pacificeeren van pas onderworpen landstreken van het grootste nut zijn, wie zou te dien opzichte nog eenigen twijfel durven opperen? De behoefte aan topographische kaarten deed zich dan ook dadelijk gevoelen, toen omstreeks het jaar 1840 1) het maken van een verdedigingsplan voor Java tegen een buitenlandschen vijand op den voorgrond trad. Het duurde echter tot 1849, voor- 1) Reeds onder Daendels was met de kaarteeriDg van Java een aanvang gemaakt, als resultaat waarvan tijdens het EDgelsche tusschenbestuur een kaart van dat eiland op de schaal 1:966.000 verscheen, welke in 18IS door een atlas van een deel van Red.-Indië en in 1842 door eene algemeene kaart van Ned.-Indië op 1:1.250.000 werd gevolgd; van geen dezer kaartwerken, evenmin als van die, welke in 1845 betreffende Java, in 1853 betreffende Sumatra's Westkust door Beyerinck en in 1862 betreffende geheel Ned.-Indië door Baron Melvill van Carnbee en Versteeg werden uitgegeven, kan echter gezegd wor den, dat het topographische kaarten waren; daartoe was toch de schaal veel te klein. Dl. I, 1905. 20

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 287