272 dat met de opneming van het terreiö tusschen Batavia en Buiten zorg en van de omstreken dier plaatsen een aanvang werd ge maakt, welke opneming zich later over de geheele voormalige residentie Batavia uitstrekte. Yan eene eigenlijke militaire car- tographie was echter toenmaals nog geen sprake. De uitdrukking „eigenlijke militaire cartographie" vereischt wellicht eenige nadere toelichting voor den minder deskundigen lezer, die geneigd kan zijn de vraag te stellen, waarom het algemeen militair belang niet volstaan kan met kaarten, welke een goed, duidelijk en gedetailleerd beeld van het land geven en die voor alle andere doeleinden wel bruikbaar zijn. Het antwoord op die vraag zou kunnen luiden, dat eene mili taire kaart in het algemeen nog aan andere eischen moet vol doen dan die uit een algemeen cartographisch oogpunt aan de kaarten gesteld moeten worden. Zoo is de beantwoording der vraag op welke schaal militaire kaarten moeten worden vervaardigd waaromtrent in de ver schillende staten van Europa vrij uiteenloopende inzichten be staan van overgroot belang, omdat de hoeveelheid kaarten die in oorlogstijd moet worden medegevoerd daarmede ten nauwste samenhangt en te dien opzichte zooveel mogelijk naar beperking- moet worden gestreefd. Ook omtrent de voorstelling van het relief, de bodemgesteldheid en de details welke op eene militaire kaart moeten voorkomen zijn de meeningen verschillend en voor Ned.-Indië, met zijn bijzonder geaccidenteerde en zeer be dekte terreinen, is de oplossing van dit vraagstuk nog moeilijker dan elders. Het kan daarom zijn nut hebben in dit vaktijdschrift een be knopt overzicht te geven van de geleidelijke ontwikkeling der cartographie hier te lande, voorts de eischen ter sprake te brengen waaraan militaire kaarten moeten voldoen en daarbij tevens in 't licht te stellen welke overwegingen hebben gegolden bij het bepalen der richting, waarin de Indische militaire cartographie zich tegenwoordig beweegt. De uitkomsten, verkregen met de hiervoren bedoelde kaar- teering der residentie Batavia op de schaal 1:10.000, hadden het groote nut van gedetailleerde opnemingen doen zien, waarom na

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 288