274 troep werd dan ook van de resultaten der op Java onder mi litaire leiding volbrachte opnemingen geen partij getrokken. Trouwens niet zoozeer het uitsluitend militair als wel het algemeen en vooral het fiscaal belang had tot de topographische opneming van Java op de schaal 110.000 doen besluiten. Men meende toch in 1853 door het bezigen van die schaal de kaar ten ook geschikt te kunnen maken voor eene hierop te baseeren statistieke en kadastrale opneming; men dacht verder door toe passing eener groote schaal het opnemerspersoneel tot de grootst mogelijke nauwkeurigheid te dwingen, zoodat bij overbrenging der kaarten op de schaal 1100.000 de invloed der meetfouten gering zoude worden, hetgeen bij gemis aan een wiskunstigen grondslag der kaarten zeker niet overdreven was. Toen echter later bleek, dat de topographische kaarten op 110.000 hoofdzakelijk werden gebruikt als overzichtskaarten van de op 12500 uitgevoerde kadastraal-statistieke opneming en de voor het topograhische werk noodig geoordeelde nauw keurigheid op meer afdoende wijze te verkijgen was door eene voorafgaande secundaire driehoeksmeting, werd omstreeks het jaar 1870 van het bezigen der schaal 110.000 afgezien en voor de kaarteering van het overige deel van Java die van 120.000 als de normale aangenomen. Men paste sedert dien ook eene kaartprojectie toe, de tot nu toe gebezigde kleine hoekmeetinstrumenten werden door betere vervangen en door goede technische voorschriften werd regel maat in de werkwijze gebracht; in 't kort de techniek der opne ming werd veel hooger opgevoerd dan voor de reeds uitgevoerde opnemingen noodig was geacht. Tevens werden maatregelen getroffen voor eene reproductie in 't zwart van de detailbladen, waardoor het ook mogelijk werd van de resultaten van het werk in ruimen zin partij te trekken. Aldus werden gedurende de jaren 1870—1886 de residentiën Rem bang, Kediri, Soerabaja, Pasoeroean, Probolinggo, Besoeki, Banjoe- wangi, Preanger Regentschappen, Batavia, Madoera en Bantam geleidelijk topographisch opgemeten en op 120.000 in kaart ge bracht. Yan de laatstgenoemde 11 gewesten zijn de detailkaar ten hier te lande in 't zwart verveelvuldigd en voor het pu bliek verkrijgbaar gesteld; de overzichtskaarten op 1:100.000

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 290