278 werd volbracht, en dat zeker niet weinig tot eene spoedige pa cificatie van Noora-Sumatra zal kunnen bijdragen, dan blijft op Sumatra op cartographisch gebied nog veel te verrichten over, want de van Sumatra's Oostkust bestaande overzichtskaart is ook reeds zóó verouderd en bovendien indertijd zóó erg vluchtig opgenomen, dat ze als topograhische kaart nog maar luttele waarde heeft. Yoor het eiland Borneo beschikken wij slechts over goede kaarten van de Westelijke residentie, en behoudens enkele plaat selijke metingen hier en daar op een eiland, behoort verder eene goede topographische opneming van den uitgestrekten Indischen Archipel nog steeds tot de vrome wenschen van een ieder, wien het algemeen economisch belang van ons schoon Insulinde ter harte gaat en van elk militair aanvoerder, die de zware taak moet aanvaarden een inlandschen vijand in een niet of weinig bekende landstreek te onderwerpen en diens gebied tepacificeeren. Alvorens nu de eischen, waaraan voor militair gebruik bestem de kaarten zooveel mogelijk moeten voldoen, nader in beschou wing te nemen, valt er de aandacht op te vestigen,, dat in het algemeen niet met eene enkele kaart kan worden volstaan. De opperste leiding toch moet een uitgestrekt terrein in zijn geheel kunnen overzien om de handelingen der verschillende afzonderlijk optredende troepenafdeelingen te kunnen leiden en nagaan, marschwegen en halte- en vereenigingspunten aan te geven, enz.; in 't kort om reeds te voren te kunnen bepalen, waar en hoe slag geleverd zal worden. Hiertoe zijn noodig overzichtskaartenwaarop in groote trekken de configuratie van het terrein, het wegennet, het rivierstelsel en de voornaamste plaatsen moeten zijn voorgesteld. Details behoeven op deze kaart niet voor te komen; de schaal kan zeer klein zijn, bv. 1:200.000 a 1:500.000* Behalve van deze kaftten moet de leiding voorzien zijn van kaarten, waarop beschikkingen voor het gevecht genomen en dit in zijn geheel gevolgd kan worden. Op deze kaarten moet de configuratie van het terrsfi||> juist en vele details met vol doende nauwkeurigheid zijn vrewrge§eveni zoodat zich daarvoor het best eigenen de overzichtskaarten op de schaal 1:100.000 a 1:200.000.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 294