280 speciaal militair gebruik verkleinde reproducties op 1:50.000 te vervaardigen. Tegen het maken eener verkleining wordt toch dikwijls het bezwaar aangevoerd, dat op de verkleinde repro ductie in den regel te veel details van de kaart op grootere schaal worden overgenomen en dat de reproductie daardoor veel al overladen en dus minder leesbaar wordt, wat vooral bij mili taire kaarten, die dikwijls onder zeer ongunstige omstandig heden en in der haast moeten worden geraadpleegd, een groot nadeel is. Wordt daarentegen het terrein direct op de normale schaal in kaart gebracht, dan kan tijdens de opneming rekening worden gehouden met het weglaten van weinig beteekenende details en bestaat dus veel minder kans op overlading der kaar ten. Te dien opzichte valt echter op te merken, dat, zoowel bij eene directe opneming en karteering op de normale schaal als bij het maken van verkleinde reproducties, de groote moeilijkheid juist gelegen is in het vaststellen van wat wel en wat niet op de militaire kaart moet voorkomen. Laat men te veel details weg, dan is de kaart voor tactisch gebruik minder volledig, laat men te weinig weg, dan wordt ze soms overladen. Ook mag niet uit het oog worden verloren, dat de bodem gesteldheid en de configuratie van een in kaart te brengen ter rein met het meer of minder weglaten van details op kaarten op kleine schaal, en niet 't minst op die voor tactisch gebruik bestemd, innig verband houden. Zoo kunnen geheel vlakke sawahterreinen met weinig details nog in alle bijzonderheden zelfs op eene schaal 1:100.000 wor den in kaart gebracht, terwijl daarentegen een vlak terrein zóó gedetailleerd kan zijn, dat de schaal 1:50.000 reeds te klein is om daarmede alle voor militair gebruik onmisbare details dui- j delijk voor te stellen. Evenzoo kunnen hooge en weinig gede tailleerde bergterreinen nog zonder bezwaar op zeer kleine schaal goed en duidelijk worden in kaart gebracht, terwijl dit met lage en verbrokkelde heuvelterreinen met veel details, zooals men die hier en daar in de Preanger aantreft, op de schaal 1:50.000 niet altijd mogelijk zal zijn. De schalenkwestie van voor tactisch gebruik te vervaardigen kaarten wordt echter geheel beheerscht door de omstandigheid,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 296