288 door talrijke heggen voor troepenbewegingen bepaald meer of minder onbruikbaar moet worden genoemd, wordt dit op de kaart aangeduid. Om overlading der militaire kaarten zooveel mogelijk te voorko men, worden eindelijk nog alle administratieve grenzen behalve die der gewesten zoomede alle grenzen van landbouwonder nemingen en particuliere landerijen met de bijbehoorende namen weggelaten. Ook de lettering oefent een grooten invloed uit op de lees baarheid eener kaart, maar niet minder op de overlading. Maakt men de namen betrekkelijk klein om toch vooral de details goed te doen uitkomen, dan zijn ze voor velen minder goed leesbaar neemt men ze groot, dan zijn ze wel voor een ieder zeer duidelijk, maar dan bedekken ze weder vele belangrijke details en vullen de kaart noodeloos. Er moet dus gestreefd worden naar eene duidelijke en zeer eenvoudige lettering, die vooral goed verband houdt met de schaal der kaart. Maar helaas, juist te dien opzichte zijn velen niet te voldoen en vooral de hoogere troepenaanvoerders, die zich, even als elk ander mensch op hun leeftijd, niet meer in 't genot van een paar jeugdige oogen mogen verheugen en voor wie alle klein schrift min of meer uit den booze is. Voor hen is echter alleen berusting mogelijk in het feit, dat op kaarten op kleine schaal, als onze militaire kaarten, klein schrift nu eenmaal niet te ver mijden is. Omtrent de lettering onzer militaire kaarten kunnen wij ein delijk nog van iets nieuws melding maken, nl. van de door- loopende nummering der gelijkluidende namen, geplaatst bij de niet zelden zeer verspreid liggende onderdeelen eener kampong. Daardoor wordt voorkomen, dat in een marsch- of gevechtsbevel eene veelal uitvoerige omschrijving noodig is van de bewoonde plaats die men bedoelt. Uit het vorenstaande valt nog de gevolgtrekking te maken, dat bijna alle details, die in een Indisch terrein voorkomen en die ook op de gewone topographische detailbladen op 1:20.000 zijn aangegeven, op een militaire kaart even onmisbaar zijn. Klagers over overlading der kaarten zullen daarmede, naar wij vertrouwen, in de toekomst wel rekening willen houden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 304