289 Het relief van het terrein moet op eene militaire kaart zeer duidelijk zijn voorgesteld. Het voldoen aan dien eisch levert echter op de schaal 1:50.000 •eenige bezwaren op, die niet geheel uit den weg kunnen worden :geruimd, al geeft men aan de hoogtelijnen zooals op onze militaire kaarten geschiedt eene bruine kleur, waardoor ze voldoende duidelijk tegen de overige details afsteken, en al maakt men een zeer ruim gebruik van hoogtecijfers. De afstand der horizontale snijdingsvlakken, voorgesteld door de tranches, bedraagt toch, evenals op alle topographische kaar ten, de helft van het aantal duizendtallen der schaal in meters, •d.i. 25 M.; geringere hoogteverschillen dat zijn echter juist die, welke van veel militair belang kunnen zijn kunnen derhalve niet met de gewone hoogtelijnen worden in teekening gebracht. Nu kan men daartoe wel hulptranches bezigen, maar dergelijke gestippelde lijnen maken een kaart zeer onduidelijk en zijn dus voor militair gebruik niet aan te bevelenevenmin gewenscht mag het heeten de gewone hoogtelijnen op minder dan 25 M. onderlingen afstand te trekken, want dit geeft tot overlading der kaart aanleiding, terwijl het afleiden van hellingen uit de kaart moeilijker wordt. En het is gemakkelijk in te zien, dat het op die wijze toch niet mogelijk zoude zijn een terreinplooi van bv. 5 M. diepte goed aan te geven, en juist zoo'n inzinking ikan bij de keuze eener stelling van het grootste belang zijn. De eenige oplossing om aan de genoemde bezwaren zooveel, mogelijk te gemoet te komen bleek dan ook te zijn het bezigen van arceeringen voor het aangeven van alle uit een tactisch oogpunt belangrijke bodemonefïenheden die niet met behulp der gewone hoogtelijnen op de kaart kunnen worden ingeteekend. Door die arceeringen, welke evenals de traches bruin gekleurd zijn, wordt, zooals gebleken is, de duidelijkheid der kaart niet geschaad en ze neemt in practische bruikbaarheid beduidend toe. Militaire kaarten, die zeer dikwijls onder de meest ongunstige omstandigheden moeten worden geraadpleegd, dienen op eene duurzame stof gedrukt en zooveel mogelijk tegen weersinvloeden bestand te zijn. Dat het broze kaartpapier zich hiertoe in het vochtige Indische

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 305