292 zichtkaarten, met het oog op het practisch gebruik dat er zoo wel voor het algemeen als voor tactische doeleinden van gemaakt zal moeten worden, door enkele zeer eenvoudige vlakke tinten tot het aangeven der blauwe wateren en groene kampongs- vervangen; de bedektheid der boschterreinen is voorts op een moderne wijze met behulp van kleine lichtgroene teekens voor gesteld, alle wegen en paden zijn duidelijkheidshalve rood ge- leekend, sawahs zijn in 't blauw getrokken, de prachtige arcee ringen hebben voor zeer eenvoudige bruine hoogtelijnen plaats gemaakt, terwijl het relief nog door eene lichte krijtteekening verduidelijkt is, en overigens zijn alle topographische teekens- eenvoudig in 't zwart gedrukt. In 't kort, de bladen worden bijna op dezelfde wijze bewerkt als de Sumatrabladen op de schaal 180.000, die op 't punt van practische bruikbaarheid zeker weinig aanbeveling behoeven. Yoor de opperste leiding beschikte men, wat Java aangaat,, tot nu toe alleen over de reeds sedert jaren verouderde etap- pekaart op de schaal 1:500.000, over de evenzeer verouderde- kaarten van Java op 1:500.000 uit den atlas van Stemfoort en ten Siethoff en verder, doch slechts voor een paar residenties, over naar de detailbladen bewerkte en niet onderling aanslui tende overzichtkaarten op de schaal 1:250.000. Laatstbedoelde kaarten zijn uit een strategisch oogpunt zeker wel te gebruiken, maar ze kunnen helaas op die schaal niet voor ge heel Java worden vervaardigd, zoolang niet over nieuwere detail bladen van de jaren geleden opgemeten gewesten wordt beschikt. Daarom werd eenigen tijd geleden bij het Topographisch Bu reau een overzichtkaart van Java en Madoera op 1:500.000 in bewerking genomen, waarop in groote trekken de configuratie van het terrein, het wegennet, het rivierstelsel, de voornaamste plaatsen en veel wat op maritiem gebied van belang is, zijn aangegeven. Bedoelde kaart, die dezer dagen het licht zal zien, heeft ten doel in het algemeen belang een duidelijk, juist en vol ledig overzicht te geven van het uit een economisch oogpunt nog steeds belangrijkste eiland van den Indischen archipel. Naar wij hopen zal die kaart echter ook voldoen aan alle eischen, die uit een. strategisch oogpunt aan overzichtkaarten worden gesteld.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 308