293 Er behoort eene ietwat optimistische stemming toe, om voor een och, laat ik het maar bij den waren naam noemen droog onderwerp als de militaire cartographie op veel belang stelling te rekenen. „Hoe kaarten gemaakt worden en aan welke eischen ze moe ten of kunnen voldoen, moeten de offïcieele kaartenmakers maar weten," zal wellicht menigeen uitroepen, „als ik er fouten in vind, zal ik het wel zeggen!" Wat dit laatste betreft, wil ik dadelijk toegeven, dat eene gezonde critiek zeer veel tot eene goede oplossing van het mi litair kaar ten vraagstuk kan bijdragen, en tevens dankbaar erken nen, dat het Topographisch Bureau reeds herhaalde malen van eene juiste opmerking betreffende het inrichten van voor tac tisch gebruik bestemde kaarten veel voordeel heeft getrokken. Maar hoeveelof misschien is het juister uitgedrukt—hoe wei nige troepenofficieren, die de kaarten als 't ware dagelijks moe ten gebruiken, zijn in staat over een kaart een juist oordeel te vellen, waarbij ik natuurlijk niet het oog heb op het aanwijzen van een paar fouten, die aan de aandacht zijn ontsnapt; want waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, en die zullen in de Indische militaire kaarten ook zeker voorkomen, ondanks de strengste controle. Tot het uitspreken van een juist oordeel over de practische bruikbaarheid eener militaire kaart, moet men die echter in de eerste plaats goed kunnen lezen. Maar hoeveel officieren maken een bepaalde studie van het kaartlezen en zijn in staat uit de kaart de tactische waarde van het voorgestelde terrein te beoordeelen Met behulp van de te genwoordig zoo ruimschoots beschikbaar gestelde topographische kaarten en aan de hand van het zoo uitnemende werkje „Ter- reinleer" zou dit haast voor een ieder mogelijk moeten zijn. Hoeveel officieren zijn zóó bedreven in het kaartlezen, dat zij zich op elk punt in het terrein dadelijk op de kaart kunnen oriënteeren en het relief juist weten te beoordeelen? Hoeveel korpscommandanten leiden hunne officieren bij de oefeningen in het kaartlezen, maken daartoe met hen bepaal de verkenningstochten, bestudeeren van uit eenige dominee- rende punten het terrein tot in zijn kleinste bijzonderheden op

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 309