17 In de batterij zijn alleen de batterijcommandant, de sectie commandanten en de trompetters bereden. Bij de gevechtsbatterij van 4 stukken zijn dus: 24 muildieren bij de stukken, TVwV, 2 muildieren voor de observatieladder, 3 reserveaffuit, totaal 29 muildieren. 40 draagpaarden voor munitie, 5 rijpaarden en 4 reservepaarden, totaal 49 paarden. Thans zijn in de batterij van 6 stukken 28 muildieren en 55 paarden. De nieuwe batterijen zouden dus geen grooter lengte in de colonne innemen dan de oude. Ik vermeen, dat het door mij voorgestelde geschut voldoet aan de tactische en technische eischen door mij aan modern berggeschut gesteld. Zou de bereden artillerie in Indië in ruime mate van dergelijk L geschut voorzien worden, de andere wapens zouden indieartil- lerie een grooten steun vinden, en haar zou het mogelijk zijn,*"' door haar aanpassen aan het terrein, door haar groot ballistisch vermogen, den strijd te aanvaarden, zonder van den aanvang af overtuiging bij zich te dragen, dat het toch te vergeefsch zal zijn De artilleriewerkplaatsen in Indië moeten echter in staat zijn u geschut in onderdeelen en munitie te vervaardigen, opdat in oorlogstijd alle heistellingen en aanmaken welke noodig mochten 'Z-, blijken verricht kunnen worden. Mi Op het onderwerp werd door mij uitvoerig ingegaan, omdat het van groot belang is de zaak in het juiste licht te beschou wen. Onze strijdkrachten in Indië zijn wel degelijk in staat een aanslag op ons bezit af te wijzen, mits deze strijdkrachten aan gepast worden aan de elders ook geldende eischen en steeds volkomen op de hoogte van hun taak zijn Behoud van ons koloniaal bezit moet op den voorgrond treden. Dooi dat bezit bekleedt Nederland de plaats in de rij der mogendheden, welke het thans inneemt. Dl. I, 1905.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 31