305 Eenige andere voorwaarde wordt daarvoor in de wet niet gesteld, hetgeen leidt tot de gevolgtrekking, dat alleen hij, die aan het hierboven gesteld kenmerk voldoet, als comptabele is aan te merken. Zoo niet, dan bestaat er tusschen den lands dienaar en de Algemeene Rekenkamer de bedoelde verhouding niet. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat hij geheel is vrijge steld van het geven van verantwoording, neen, want als lands dienaar kan hem altijd rekenschap worden gevraagd door boven hem gestelden, maar de bij de wet geregelde rekenplichtigheid aan de Rekenkamer, met al wat daaraan verbonden is, bestaat niet; het recht en de bevoegdheid, die anders het College aan de Indische comptabiliteitswet zou ontleenen om van den lands dienaar rekening en verantwoording te vorderen, blijven dan buiten toepassing. Aangenomen kan worden, dat de aan de woorden „ontvangst", „bewaring", „betaling", „aflevering", „gelden" en „geldswaarde" verbonden begrippen duidelijk genoeg zijn, en wordt een nadere verklaring daarvan hier dus achterwege gelaten. Met betrek king tot het „materieel" raadplege men artikel 62 der Ind. compt. wet., luidende: „Het beheer over het materieel, in 's lands magazijnen en „andere bewaarplaatsen voorhanden, is op den voet en de wijze, „bij ordonnantie te bepalen, aan het toezicht der Algemeene Re kenkamer in Nederlandsch-Indië onderworpen". Als comptabele wordt dus ook aangemerkt hij, die belast is met het ontvangen, bewaren, betalen of afleveren van het materieel in 's Lands magazijnen en andere bewaarplaatsen. De vraag dient nu te worden beantwoord of een kwartier meester ten opzichte van zijn beheer over vivres en fourages gezegd kan worden, te voldoen aan het door de wet gesteld ■criterium nopens een comptabel landsdienaar. Reeds is gezegd, dat over het algemeen de opvatting is, dat dit wel het geval is, en vox populivox Dei, zult ge denken lezerhoud het steller dezes ten goede, dat hij een poging waagt die algemeene opvatting te bestrijden. Zooals U vermoedelijk wel bekend is, handelt de Xe afdeeling van de Instructie voor het voeren der administratie bij korpsen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 321