310 het samenstellen van den uitgebreiden staat, er behoort ook rekening te worden gehouden met eventueel uitgevaardigde schaftorden, extra-verstrekkingen, enz. enz. Er valt dan ook te letten op uitdeelingen aan troepen, niet bij hem in administratie, en omgekeerd, met verstrekkingen aan de onder zijn beheer staan de troepen door andere administration. Dit laatste vooral is in het vivres-beheer een zeer gevaarlijk element. Aan oordeelkun dige voorschriften ontbreekt het niet, want de tweede alinea van de bovenaangehaalde 191 laat aan deugdelijkheid niets te wenschen over: „nauwkeurig behoort van een en ander aantee- kening te worden gehouden, om het ontvangene en verstrekte met deze troepen zoo spoedig mogelijk te kunnen verrekenen, ten einde verwarring in de administratie te voorkomen." Alles echter, „in verband met de omstandigheden". Het Legerbe stuur geeft zich derhalve ten volle rekenschap er van, dat er „omstandigheden" kunnen zijn, die een spoedige verrekening in den weg kunnen staan, verwarring kan dus niet altijd voorko men worden. En 193 wijst er op, dat, ten gevolge van de be wegingen van den troep, of door het niet tijdig ontvangen van de vereischte bescheiden van de compagnieën en detachementen, de administratie niet geregeld kan worden bijgehouden, en de kwartiermeester moet trachten door nauwkeurige aanteekenin- gen zijn geheugen te hulp te komen. Kan het nog verwonde ring baren, dat te velde lees op expeditie de vivres-afreke- ning een nachtmerrie is voor den kwartiermeester? Afdoende zekerheid, dat dit stuk geheel en al in orde is, heeft hij in den regel niet, en de vrees voor mogelijke fouten, later door de Al- gemeene Rekenkamer te ontdekken, fouten, die onherroepelijk zullen leiden tot het vaststellen van een slot van rekening, laat niet na een ongunstigen invloed uit te oefenen op den goeden gang van den dienst. Men houdt zich angstvallig aan tariefs bepalingen vast, gemaakt voor normale omstandigheden en waar van in buitengewone gevallen natuurlijk mag worden afgewe ken, men is onoordeelkundig zuinig, om toch het gevaar niet te loopen te kort te komen. En blijkt bij het opmaken dei- verantwoordingsstukken, dat er hoeveelheden niet kunnen wor den verrekend, wel, dan moet er een proces-verbaal worden op gemaakt. Dan raadpleegt de kwartiermeester zijn geheugen, en

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 326