335 zen toestand zou oordeelkundig toegepast gymnastiekonderwijs beslist eene verrassend gunstige verandering brengen. Is dus bij goede toepassing van gymnastiek veel aan tijd voor eene goede opleiding te winnen 1), men kan ook bij den recruut de kiem leggen voor lust en ijver tot eene latere vrijwillige beoefening der gymnastiek dan wel afkeer of onverschilligheid daarvoor kweeken. Dit laatste verschijnsel neemt men, jammer genoeg, maar in al te sterke mate waar, en, zooals ik reeds zeide, al mocht dit wellicht niet een der oorzaken zijn van de geringe militaire waarde van den inlandschen militair, een wijziging van den bestaanden toestand van het onderwijs in gymnastiek (en scher men) blijft in ieder geval noodig, om bij pogingen tot verhoo ging van die militaire waarde zich een krachtigen bondgenoot te verzekeren. Verbetering zou kunnen verkregen worden doer in de eerste plaats van den cursus aan de Normaal Schietschool een ruimer gebruik te maken ten behoeve van Indische officieren en onder officieren van de Koloniale Reserve. Hiertegen bestaan echter bezwaren. Het aantal deelnemers aan een officierscursus kan wegens de uiterst beperkte Reali teit hoogstens 36 zijn. Een vermeerdering van Indische deel nemers moet onvermijdelijk samengaan met vermindering van Nederlandsche, iets waartoe zeker niet zal worden overgegaan, waar in het Nederlandsche leger nog steeds gebrek bestaat aan goede gymnastiekonderwijzers. Wel zijn er reeds pogingen in 't werk gesteld om den cursus, die uit den aard der zaak niets met de Normaal Schietschool te maken heeft, als eene zelfstan dige inrichting een militaire centrale gymnastiekschool een plaats te geven in daarvoor beter passende Realiteiten en 1) In Nederland vernam ik van verscheidene officieren-instructeurs, dat waar oordeel kundig gymnastiekonderwijs in de rijkunstige opleiding van recruten der veldart. kon worden opgenomen, de resultaten merkbaar gunstiger waren, zoowel in duur der africh ting als in kwaliteit der afgerichte manschappen, dan in de gevallen waarin gymnastiek niet of niet oordeelkundig werd toegepast. Met zeer veel succes werd elke rijles vooraf gegaan en gevolgd der uur onderwijs in deugdelijke vrije oefeningen. Zou het gehalte van onze inlandscke cav. door betere toepassing van gymnastiekonderwijs niet verhoogd kunnen worden? Dl. I, 1905. 24

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 351