RECLAMED KE\. Bevoegdheid. A. 0. 1874 No. 10. art. 3. Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht. Het zij mij daarom vergund enkele beslissingen in reclamezaken onder de aandacht te brengen van de lezers van dit tijdschrift, opdat ook zij bij voorkomende gelegenheden zich eene minder aangename ervaring kunnen besparen. Meermalen kwam het voor, dat de oorspronkelijke strafreden, hetzij door den chef van den strafoplegger, hetzij door den krijgs raad, werd verzwaard. Zoo werd bv. het begin eener mutatie luidende: „In zwaar beschonken toestand thuisgekomen enz." gewijzigd in: „Planton cantine hebbende in zwaar beschonken toestand naar huis te gaan enz." In een ander geval werd een strafreden, in den aanvang luidende„Als can tinebezoeker zich niet te gedragen zooals een onderofficier betaamt", omgezet in: „Als cantinebezoeker zich na eene voorafgaande hem bekende vechtpartij tusschen den cantinehouder en een onderofficier naar de woning van den cantinehouder te begeven, zich in den twist te mengen en daardoor verdere ongeregeldheden uit te lokken." Springt in het eerste voorbeeld de verzwaring dadelijk in het oog, ook voor het tweede werd zij aangenomen, en dit oordeel als juist erkennende, geldt voor beide, dat dit ten onrechte is geschied, vermits de strekking eener reclame uitsluitend is het verkrijgen der roya van straf of strafreden of althans het be komen eener lichtere straf of strafreden, zonder zich tevens bloot te stellen aan de kans eener verzwaring daarvan 1). Zulks blijkt duidelijk uit de bewoordingen van gemeld art. 3r luidende: „De krijgsraad en de chef zijn verplicht om bij ge- 1) Zie het Recht in Nederl.-Indië 71e deel blz. 500.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 354