"V A. IR> X Afstandmeters voor veldgebruik. Onder de nieuwere systemen van af standmeters voor veldgebruik nemen de Barr Stroud en de Zeiss- telemeters wel de eerste plaats in. Eigenlijk zijn het de eenige, welke voldoen aan den voor veldgebruik te stellen eisch, nl. van uit één enkel punt in weinige seconden den doelafstand met zoodanige nauwkeurigheid te kunnen bepalen, dat de daarop te gronden keuze voor opzet (vizier) stelling reeds dadelijk een werkzame beschieting waarborgt. Bij de Barr Stroud afstandmeter wordt de afstand bepaald door me ting van de parallax van den doelafstand. In het kort geschiedt dit op de volgende wijze: Aan elk einde van een kijkerbuis (basis) is een samenstel van een kij kerobjectief met spiegel aangebracht. De beide aan de uiteinden der basisbuis door elk objectief gevormde beelden van het doel worden door de twee reeds genoemde en nog een derden en vierden spiegel gebracht in het gezichtsveld van het in het midden van de basisbuis aangebrachte oculair. Door het oculair ziende ziet men de beide door het objectief opgevangen beelden sterk vergroot, het eene in de bovenste, het andere in de onderste helft van het cirkelvormige gezichtsveld. De verschuiving van een in den loop der stralen naar het gezichtsveld van het oculair van een der beelden ingeschakeld prisma doet de beide beelden in het gezichtsveld samenvallen, en daar die verschuiving een verhoudingsmaat is van de parallax, stelt zij in staat op een in de buis aangebrachte ver deeling onmiddellijk de gezochte doelafstand af te lezen. Om een afstand te bepalen richt men dus als met een gewonen kijker op het doel en draait zoolang aan de, de bovenvermelde verschuiving van het prisma bewerkende, micrometerschroèf tot de beide in het ge zichtsveld verschijnende beelden der doelgedeelten samenvallen. Ver volgens leest men aan een indexstreep den afstand af. Ieder die met een gewonen verrekijker kan waarnemen is in weinige minuten met het aebruik van den afstandmeter vertrouwd. o De graad van nauwkeurigheid waarmede de afstand met dit instrument wordt bepaald is verrassend groot. Bij de oorspronkelijke voor scheeps- gebruik vervaardigde en thans in bijna alle staten bij de marine inge voerde afstandmeters met een buislengte van 1.37 M. bedraagt de onnauw-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 359