348 - het Topographisck Bureau in keurigen vorm een zeer nuttigen cartogra" phischen arbeid geleverd. Nuttig, omdat aan een overzichtskaart als deze; sedert de belangrijke wijzigingen welke het wegennet op Java in de laat ste jaren heeft ondergaan, dringend behoefte bestond en de Etappekaart van Java en Madoera, schaal 1 500.000, bij dien gewijzigden toestand reeds lang ten achter was gebleven. Bij de samenstelling der kaart is stelselmatig te werk gegaan. Ter ver mijding van overvulling en om de duidelijkheid der voorstelling van de configuratie van het terrein niet te schaden moest, in verband met de schaal, het aantal plaatsnamen zeer beperkt worden. Aangegeven vinden wij, behalve de standplaatsen van Europeesche of inlandsche bestuurs ambtenaren en de plaatsen welke uit een economisch of ander oogpunt van beteekenis zijn, alle stations en haltes der spoorwegen en de namen van die plaatsen, welke aan kruispunten van wegen of aan die wegen zelf gelegen zijn, waardoor bv. het aangeven van marschriclitingen zeer vergemakkelijkt wordt. Voor zoover de nog beschikbare ruimte zulks toe liet, zijn mede de namen van stations en haltes van tramwegen aangegeven. Door deze zeer practische werkwijze is men er in geslaagd het rivier en bergstelsel en het wegennet zeer duidelijk te doen uitkomen, waartoe ook de helderheid der gebezigde kleuren niet weinig bijdraagt. Ook bij het aangeven van het wegennet en het rivierstelsel eischte de duidelijk heid beperking. Van de voetpaden zijn alleen die opgenomen, welke be langrijke verbindingen vormen, zooals tusschen residenties onderling of tusschen plaatsen die door een onherbergzame streek gescheiden zijn, ter wijl van de rivieren alleen de hoofdstroomen zijn aangegeven met weg lating van alle weinig belangrijke zijtakken. Werd op deze wijze o.m. bij de samenstelling streng rekening gehouden met de aan eene strate gische overzichtskaart te stellen eisehen, zooals deze in het opstel Mili taire cartographie" in deze aflevering zijn vermeld en toegelicht, aan de technische uitvoering is zooveel zorg besteed, dat deze kaart zeker tot de beste der tot heden door het Topographisch Bureau uitgegevene mag ge rekend worden. Niet alleen in helderheid van kleur en teekening van wegen en rivieren, doch ook in de voorstelling van de terreinconfiguratie door zacht uitvloeiende tinten is men uitmuntend geslaagd, evenals in de nuanceering der zee. De kaart van Batavia en omstreken, schaal 120.000, is een volgens de laatste opnemingen en nieuwste gegevens gewijzigde herdruk van de bestaande zg. wandelkaart, welke laatste echter reeds sedert eenige jaren geheel is uitverkocht. Onder die nieuwere gegevens trekt o.a. de aan dacht de in het laatst van 1904 gewijzigde grens van de afdeelingen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 364