NIEUW BERGGESCHUT. (Met Plaat XI.) Van ons project: „Geschut te velde voor het Nederlandsch- Indische Veldleger" werd inzage gegeven aan ter zake totoor- deelen bevoegden, welke aanrieden het in handen te stellen van een groote niet conservatieve firma, om door haar te doen nagaan of het denkbeeld te verwezenlijken zoude zijn. Om redenen van verschillenden aard wendden wij ons tot de Skodawerke, Actiën-Gesellschaft in Pilsen. Na een voorloopige correspondentie werd den 26en Augustus jl. het voorstel aan die firma toegezonden. Bij schrijven van den 21en September d.a. v. bekwamen wij ten antwoord, dat de firma het project in studie had genomen, terwijl nog eenige nadere toelichtingen verzocht werden. Tevens werd ons mede gedeeld: „Auch wir haben vor zka. 1/2 Jahr ein ahnliches Geschütz entworfen. Dieses kombinirtes Feld- und Gebirgsge- schütz hat ein 110 K.G. schweres Rohr für eine Leistung von 45 M. T. Der auf das Rohr aufgeschobene Mantel dient nur zur Vermehrung der rücklaufenden Massen, somit zur Vermin- derung der Rückstossenergie, was die Stabilitat des Geschützes giinstig beeinflusst." Teekeningen en beschrijving van dat stuk waren bijgevoegd. Op ons verzoek om dat project in het Indisch Militair Tijd schrift te mogen publiceeren kregen wij ten antwoord, dat hier tegen geen bezwaar bestond, doch dat hiermede eenigen tijd gewacht behoorde te worden, daar de firma voornemens was op de idéé waarop dit stuk gebaseerd was patent te nemen. Dezer dagen nu ontvingen wij bij schrijven dd. 13 December jl. het bericht: „Wir sind in der angenehmen Lage Ihnen mit- teilen zu können, dass wir im Studium des von Ihnen vorge- schlagenes Berggeschützes soweit sind, dass wir bereits eine Dl. I, 1905. 26

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 371