366 den regel slechts over dwangarbeiders kan beschikken als draag kracht. En ook de eerlijkheid van de zoogenaamde vrije koelies, vooral die van Chineeschen landaard, is niet boven bedenking verhevenBovendien is de verpakking, waarin de artikelen wor den vervoerd, ook een element, waarmede rekening is te houden. Deze en daar moet uit den aard der zaak naar worden ge streefd moet zoo licht mogelijk zijn, om zoo min mogelijk doodgewicht mede te nemen. Dat deze omstandigheid de ge legenheid tot ontvreemding in de hand werkt, oorzaak is dat de inhoud der te vervoeren colli zonder veel moeite door den drager kan worden aangesproken, hetzij om zijn last te ver lichten, hetzij met eenig ander oogmerk, wie zal dit willen tegen spreken En dan nog moet in aanmerking worden genomen, dat de voor raad waarover de kwartiermeester het beheer voert zich dikwijls niet altijd op één en dezelfde plaats bevindt. Toch wordt hij daarvoor als „comptabele" verantwoordelijk gesteldMen geeft hem dan personeel om „toezicht uit te oefenen, daar waar hij zelf niet aanwezig kan zijn", bv. een sergeant- of korporaal schrijver, of den een of anderen onderofficier-kwartiermeester. Dat dan echter een toestand is geboren, die voor het beheer van •een „comptabele" totaal onhoudbaar is, zal wel niet nader betoogd behoeven te worden. Immers deze is dan geheel afhankelijk van de wijze, waarop door andere landsdienaren hun dienst wordt opgevat Voor het door den kwartiermeester gevoerd beheer over de aan hem toevertrouwde voorraden wordt gewoonlijk geen men kan zeggen nooit een magazijnsverantwoording ingediend. De Algemeene Rekenkamer neemt ook in dit geval genoegen met de vivres-afrekening, die door de administratie van het betrokken korps na afloop van ieder kwartaal moet worden aangeboden. Processen-verbaal der inderdaad aanwezige restanten worden nooit opgemaakt. De aanteekening, die nopens de vivres wordt aangetroffen in het betrekkelijk proces-verbaal bij overgave van den dienst aan een anderen titularis, is niet als zoodanig aan te merken. Is dit te verdedigen? Wordt daardoor aan oneer lijke lieden niet de gelegenheid geopend tot verkeerde hande lingen? Behalve door officieren wordt de administratie dikwijls

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 382