870 „bewijzen dat de conclusiën enz., uit de stukken getrokken, door „een ingesteld onderzoek betreffende alle omstandigheden welke „op de zaak betrekking hadden, gebleken waren niet juist te „zijn, en van zoodanig onderzoek in verband met de door den „kwartiermeester ingediende verantwoording in casu niet bleek". Blijkens eene in het Yerslag voorkomende aanteekening, was de boven bedoelde aangelegenheid, naar aanleiding van ter zake door de Algemeene Rekenkamer gedane voorstellen, nog bij de Regeering in behandeling. Het Yerslag over 1903 zal hoogst waarschijnlijk leeren, hoe de afloop van deze zaak is geweest; daar dit tot nu toe nog niet verschenen is, kan hieromtrent niets worden medegedeeld. Met het hiervoren aangehaalde kan evenwel worden volstaan, om te doen inzien, dat het bestaande stelsel van controle niet in alle opzichten voldoet. In het gevoerde proces ziet men aan do eene zijde de Algemeene Rekenkamer met den eisch dat licht zal worden ontstoken in de duisternis, terwijl aan de an dere zijde min of meer als verdediger van den betrokken lui tenant-kwartiermeester optreedt het Departement van Oorlog. De strijd zelf komt neer op de vraag, of de Regeering al dan niet zal instemmen met het voorstel van het legerbestuur, om machtiging te verleenen tot afschrijving der op 5 October 1898 verloren geraakte levensmiddelen. Inderdaad eene moeilijke be slissing, nu de feiten reeds zóó lang geleden geschied zijn! Valt die beslissing uit ten nadeele van den betrokken luitenant kwartiermeester, dan zal deze als „comptabele" moeten worden belast met de vergoeding der verloren geraakte artikelen, want de vraag, wie de eigenlijke schuldige is met betrekking tot de aan den Lande toegebrachte schade, kan niet meer worden opgelost. Het komt ons voor een gebiedende eisch te zijn, dat aan deze leemte in het stelsel van controle worde te gemoet gekomen. Ofschoon niet als comptabel te beschouwen aan de Algemeene Rekenkamer, zijn de beheerders van voorraden, levensmiddelen enz., die zich te velde niet in bewaarplaatsen bevinden welke als behoorlijke magazijnen kunnen worden aangemerkt, voor de zorg der aan hen toevertrouwde hoeveelheden verantwoording schuldig. Zij zijn verplicht behoorlijk aanteekening te houden van

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 386