886 genoeg gelijken afstand zichtbaar worden. Bij de onlangs in Zwitserland gehouden proeven 1) kwam men tot ongeveer hetzelf de resultaat. De neutrale kleur der proefkleedingen werkte slechts dan maskeerend, als de dragers beschenen werden door het helle zonlicht, doch niet bij diffuus licht, of wanneer zij zich in de schaduw bevonden, in welk laatste geval de neu trale kleuren zich bijna even donker vertoonden als de uni formen der ordonnansen. In een zonnig land als Indië blijft niettemin de vraag, welke kleur de meeste waarborg biedt om zoolang mogelijk ongemerkt te kunnen naderen, van zeer groot belang. Theoretisch zou verwacht mogen worden dat kleuren met het grootste reflectie-vermogen op den grootsten afstand het eerst zullen worden opgemerkt; wit zou dan de meest zicht bare kleur zijn, waarop dan volgens naar de rangorde hun ner zichtbaarheid geel, rood, purper, groen, blauw en eindelijk zwart als de minst zichtbare en, daar van kleuren als groen en blauw vele nuances voorkomen, zou lichtgroen en lichtblauw weer beter zichtbaar moeten zijn dan donkergroen en donker blauw. Dit stemt ook vrijwel overeen met de resultaten, waartoe de Parijsche vereeniging van civiele ingenieurs en waartoe ook Gérard en Derismes kwamen. Eenige verwondering baart het daarom als in het behandelde opstel de meer donkere kleuren in één adem genoemd worden met wit. Dit kan alleen daaruit verklaard worden, dat bij de algemeen voorkomende kleuren van het Zuid-Afrikaansche landschap de meer donkere kleuren even scherp afstaken als wit. Misschien wordt daarmee dan tevens verklaard, waarom de donkere kilt, gedragen op de khaki-uni- form, den Hooglanders zoo gevaarlijk was, omdat het scherpe contrast goede mikpunten opleverde. - Voor het zooveel mogelijk onopgemerkt naderen, zoowel als voor het terreinwinnen onder het vuur van den vijand is een uniformkleur aan te bevelen, die overeenstemt met de kleui van de omgeving. In meer noordelijke landen, met de wisseling der jaargetijden en groote verscheidenheid van bodemgesteldheid, is het begiij- 1) Schweizerisclie Militariache Blatter, Heft 10, October 1904.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 402