391 -vond in het voorloopig verslag van de commissie van rappor teurs betreffende de Indische begrooting van 1890, meer dan zonderling. Zeer zeker hebben de verschillende korpsen van ons leger elk hun geschiedenis, doch die korpsgeschiedenis is, door de voort durende wisselingen van personeel, niet nauw verbonden met persoonlijken trots, zoodat hier te lande één uniform voor alle wapens voldoende is. Sedert tientallen van jaren is reeds betoogd, dat met éénzelfde kleeding voor den dienst te velde en in het garnizoen niet kan worden volstaan. Terwijl aan de eene zijde verlangd wordt dat ■de soldaat in het garnizoen, bij parades, wandelingen enz. net en smaakvol gekleed voor den dag komt, zoowel omdat dit in hooge mate den lust tot indiensttreding bevordert alsook omdat het prestige der troepen daardoor gebaat wordt, is het van de andere zijde noodzakelijk, op marsch en vooral te velde in de eerste plaats op doelmatigheid van de modellen en kleuren en op de duurzaamheid van de stof te letten. Overal en ten alle tijde heeft men de bezwaren ondervonden van het kiezen van eene goede militaire kleeding, die tegelijker tijd voldoet aan de zoo uiteenloopende eischen, welke met het oog op den dienst zoowel in garnizoen als te velde moeten gesteld worden. Overal waar men heeft afgezien van eene afzonderlijke velduniform, ziet men dan ook nu eens de sierlijkheid, dan weer de doelmatigheid en practische bruikbaarheid den doorslag ge ven, maar veelal ziet men ook daar in de gekozen modellen de waarheid bevestigd, dat het niet wel mogelijk moet geacht wor den met één soort kleeding aan alle eischen te voldoen en niet zelden ziet men, dat het zoeken naar een middenweg uitloopt op de keuze van iets dat onder alle omstandigheden mank gaat. Omtrent de voor- en nadeelen van katoenen en wollen kleeren verwijs ik naar mijn opstel in dit tijdschrift, jaargang 1902 deel I blz. 230; deel II blz. 213. Nog steeds duurt in ons leger de strijd voort tusschen de voorstanders van katoenen en wollen kleeding. Een achttal jaren geleden werd zelfs een voorstel aan de Regeering inge diend tot het invoeren van eene khaki-drill veldkleeding, waar-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 407