395 - warm te houden, en dat onze linnen slobkousen minstens even snel drogen als de om het been gewikkelde putties. Dat deze aangenamer zijn dan lederen beenkappen, geef ik gaarne gewon nen. De laatste worden al te spoedig hard en veroorzaken licht pijnlijke drukking. Ook onze bestaande slobkousen gaven aan leiding tot klachten, doch er is thans een nieuw model vastge steld met smalle souspieds en waarbij de knoopsluiting vervan gen is door eene met gespen en lederen stooten. Het blanke linnen zal donkerbruin geverfd en het aantal tailles verdubbeld worden. Ook tegen onze kapotjassen verhieven zich in den laatsten tijd vele stemmen. Gevraagd werd of niet de zooveel 1 K.G.) lichtere pelerine doelmatiger is. Door de cavalerie, bij welk wapen reeds pelerines in beproe ving zijn geweest, werd deze vraag bevestigend beantwoord. Voor de infanterie en de overige onberedenen zal die beantwoor ding afhangen van proeven, welke eerstdaags bij het le Depot bataljon te Buitenzorg en bij het 17e Bataljon infanterie te Padang zullen worden gehouden. De lange wijde mantel van dik waterdicht blauw laken was, in stede van nuttig, eer een last te noemen. Wegens de zichtbare kleur en het groote gewicht, konden de manschappen dit kleedingstuk bijna nooit dragen; zelfs opgerold medegevoerd verhoogde het de tref baarheid der dragers. Officieren en manschappen van de geregelde troepen droegen den kur ken helmhoed en deze bleek zeer onpraetisch. Ten gevolge van den stij ven rand hinderde dit hoofddeksel den soldaat bij het liggend vuren, en ook in de rust maakte zich het nadeel van den stijven rand voelbaar. De witte kleur van het overtrek maakte den drager van verre zichtbaar en tot doelwit voor de vijandelijke schutters. De soldaten zetten den helm hoed in het gevecht dan ook meestal af. In de gevechten bij Colenso en bij Paardeberg, bij wolkenloozen hemel en eene verzengende temperatuur, moeten daardoor velen door zonnesteek zijn getroffen. Het witte overtrek werd in het latere verloop van den krijg door een kakhi-kleurig vervangen. De khaki-kleurige slappe breedgerande vilthoed van de koloniale en vrijwillige contingenten bleek veel doelmatiger. Deze was licht, drukte niet op het hoofd, beschutte beter, en kon bij liggend vuren en zelfs

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 411