404 aansporing zachte dwang is noodig geweest. Ruime, werke lijke belangstelling, niet alleen in woorden maar ook in daden, zal hier uiterst heilzaam werken, maar deze kan alleen een uit vloeisel zijn van de overtuiging, dat wij geen krachtiger en waar devoller middel voor de vorming van den militair bezitten dan oordeelkundig gymnastiek-onderricht. Het ontbreken van die overtuiging brengt iemand dan ook licht er toe, aan bezwaren als „te warm", „geen tijd", „te veel andere dienst" enz.meer waarde toe te kennen dan zij eigenlijk wel hebben. Hebben zulke uitdrukkingen wel recht van bestaan, daar waar zoovele anderen zich wel bezighouden met heerlijke openluchtspelen, fietsen, paardrijden, enz. en daarmede een goed deel van hunne vrije uren nuttig doorbrengen, in stede van ze in nietsdoen de oorsprong van zooveel kwaad te laten voor bijgaan? Zeker is ook hiervoor in den beginne aanmoediging en opwekking noodig geweest en heeft het goede voorbeeld ook goed doen volgen. Waarom zou dit nu ook niet kunnen plaats hebben onder de militairen, en de ontwikkeling en instandhou ding van lichaam en geest, behalve in zijn meest strengen en een- voudigen vorm de zuivere beoefening der gymnastiek ook niet op aangenamer, spelenderwijze bevorderd kunnen worden, bv. bij de genoemde openluchtspelen IJverig, onvermoeid voorgaan, zich door een oogenblik van tegenspoed niet laten ontmoedigen, integendeel onder zulke omstandigheden juist des te krachtiger en beleidvoller voor te gaan om alles onder de meest aangename en nuttige vormen te doen zien, ziedaar de wijze waarop men zich van het succes moet verzekeren en het doel zeker zal berei ken. Een korten tijd schijnt men wel hieraan meer aandacht ge schonken te hebben, maar, naar mij werd verzekerd, moet een ongeluk bij „football" een gebroken been er een einde aan ge maakt hebben. Is dit werkelijk de oorzaak, dan kan er ook nooit veel ernst aan die proef ten grondslag gelegen hebben, want ongelukken kunnen steeds voorkomenmen zal toch niet na een val van het paard het paardrijden als gevaarlijk gaan afschaffen of wel het fietsen na een min of meer ernstigen val? Bij de meeste openluchtspelen zijn ongelukken niet uitge sloten men kan ze echter door zorgvuldige oefening en uitslui-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 420