408 Neen, dit is bepaald onjuist. Om den recruut geleidelijk te ontwikkelen heeft men vele enkelvoudige oefeningen noodig gehad, die, naarmate die ontwikkeling vorderde, ook verzwaard zijn moeten worden door samenvoeging, samenstelling, enz. Om nu het beetje tijd dat voor gymnastiek voor geoefenden beschikbaar is zoo nuttig mogelijk te besteden, is men vrij wel aangewezen tot het gebruik van samengestelde oefeningen van veelzijdige strekking, waarmede men vele vliegen in één klap slaat. Met juist gekozen oefeningen kan men in één kwar tier meer bereiken dan met onverschillig gekozene in één uur en dit is hier van zeer groot belang. Verder onderstelt het voorgeschrevene in de 7e alinea een les van 2 X 3/4 uur achtereen, die echter bepaald van te langen duur is en nooit gelijkwaardig kan zijn aan twee lessen elk van 3/4 uur dan wel 3 lessen elk van 1/2 uur. Er zijn in de gymnastiekzaal 6 werktuigen plus een spring- toestel, die alle te gelijk zijn te gebruiken. Stellen wij de pre sente sterkte der compagnie op 100 man, dan kunnen 7 klassen elk van 10 man in de zaal werken en drie even sterke klassen, desnoods tot één vereenigd, buiten de zaal worden geoefend in de vrije oefeningen. Kan men nu bv. beschikken over lessen van 1/2 uur, dan zouden er bij 10 klassen van 10 man telkens 3 zich met vrije oefeningen kunnen bezighouden: een half uur gymnastiek aan een werktuig is ruim voldoende. Duurt de les echter één uur, dan kan men na het eerste half uur de klassen verwisselen en dus 7 klassen aan vrije oefeningen en 3 aan de werktuigen oefenen; wellicht is in dit geval een indeeling van 5 klassen aan de werktuigen en 5 aan de vrije oefeningen veel doelmatiger. Bij lessen van 3/4 uur wordt eene goede regeling al minder eenvoudig; zoo mogelijk trachte men dan de vrije- oefeningen niet van te korten duur te doen zijn. In verband met het bovenstaande zou eene betere redactie voor de 7e alinea zijn: „Van de compagnie wordt zooveel mo- gelijk de helft in de vrije oefeningen geoefend en de andere „helft in klassen over de verschillende werktuigen verdeeldde „compagniescommandant kan hierin zoo noodig wijziging brengen. „Na hoogstens 1/2 uur moeten de klassen omwisselen". Deze indeeling wordt in verschillende gevallen zeer vergemak-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 424