414 - bezittingen kunnen geplaatst worden, terwijl zij vroeger bij een reënga- gement van 2 of minder jaren gewoonlijk daar bleven. Indien nu in werkelijkheid de man zooveel gebaat was met het doen van een dergelijke reis, dan zou men hot uit dien hoofde misschien nog kunnen billijken, doch de werkeljjkheid leert, dat vooral korporaals en fuseliers, die niet zoo'n schitterende verp'eging aan boord genieten, ge woonlijk alleen zoo'n reisje maken, omdat zij weten, dat zij er recht op hebben en zooals zij dat dan uitdrukken: „er dus ook van willen halen, wat er van te halen valt." Maakt de man er geen gebruik van, dan wordt hij dikwijls door zijn kameraden voor niet slim aangezien; de beslissing waar met paspoort af te gaan wordt dan ook dikwijls in de cantine genomen. Het komt voor, dat, wanneer men een paar jaar bij een subsistenten- eompagnie is, men dezelfde personen eenzelfde pleizierreis ziet maken. Afgescheiden van het financieele verlies voor den lande, veroorzaakt de bepaling, dat de man, overal waar hij wil in Indië, het leger met paspoort kan verlaten, nog de volgende nadeelen le een gedeelte van het leger is hierdoor steeds op reis en langer dan noodig aan den dienst onttrokken; voornamelijk is dit nadeelig wanneer het administratief kader betreft, omdat t. et, al dien tijd gedetacheerd blijven de, niet vervangen kan worden 2e komt het voor, dat een man die bij den garnizoensdokter geen kans heeft op een reëng-agement, omdat deze hem te goed kent, het liever probeert bij den dokter van een ander garnizoen, die hem natuurlijk niet kent. 3e op de plaats waar de man zich wil reëngageeren aangekomen, kan zijn nieuwe compagniescommandant niets omtrent hem meedeelen aan den keurenden officier van gezondheid 4e zij vergroot onnoodig de vele mutatiën bij het leger; 5e zij vergroot den administratieven arbeid. Acht men het onbillijk om te breken met de gunstige bepaling boven bedoeld, waarvan zooveel misbruik wordt gemaakt, dan ben ik over tuigd dat eene verhooging der premie met bv. 10 Gld., voor het geval de man zich bij zijn eigen korps reëngageert, den lande reeds een aan merkelijk voordeel zou opleveren. Ook een reëngagement op Java zou onder dezelfde voorwaarden kunnen worden toegestaan, omdat dit geen noemenswaardige onkosten oplevert, zijnde de spoorweg grootendeels gou- vernements eigendom. Zooals boven reeds onder ten le vermeld, doet zich de afwezigheid van het kader het meest gevoelen bij het administratieve deel, dat evenals het andere gedetacheerd blijft en eerst vervangen wordt, wanneer het bekend is wat definitief omtrent den betrokkene is beslist. Zoo vertrok den 16en Januari jl. een sergeant-majoor die den 20en Februari te Medan met

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 430