415 paspoort kon afgaan; rekent men nu nog ruim een maand vóór hij ver vangen is op zijn vroegere standplaats, dan is zijn compagniescommandant gedurende 3 maanden zonder sergeant-majoor geweest. Het zou verder wenschelijk zijn, om militairen die paspoort naar een bepaalde plaats gevraagd hebben (aangenomen dat dit onbeperkt blijft plaats vinden) vóór hun vertrek daarheen voorloopig te doen keuren voor een eventueel reëngagement. Een fuselier, die op reis van Menado naar Medan onderweg van ge dachte veranderde en zich te Makassar wilde reëngageeren, werd bij re- engagement afgekeurd en opgezonden naar de geneeskundige commissie. Had nu die fuselier eerst in Medan een dergelijk verzoek gedaan, dan was niet alleen die reis daarheen voor niets geweest, doch ook had hij nog eens naar de commissie te Koeta-Kadja gezonden moeten worden, van waar hij bij afkeuring gereisd zou zijn naar het subsistentenkader te Padang. Gelijksoortige gevallen zijn niet zeldzaam en het komt voor, dat zoo iemand van de geneeskundige commissie vergunning krijgt tot een reëngagement van één jaar, waarvan dan natuurlijk al geruime tijd verstreken is 1)! Over bezuiniging sprekend, komt vanzelf een ander onderwerp de aandacht vragen, nl. de vraag: Is het niet mogelijk te bepalen, dat de militairen die op reis zijn van Java naar de Molukken en omgekeerd te Makassar niet meer in sub sistence zullen worden opgenomen, gedurende den tijd dat de boot daar stil ligt, doch dat zij aan boord blijven? (met de noodige wijzigingen, ook toegepast op de andere lijnen van den Archipel.) Dit zou voor den lande een vrij groote bezuiniging zijn, vooral nude vivresindemniteit o.a. voor dit garnizoen zoo aanzienlijk is verhoogd door de A. O. 1904 No. 136; te Makassar bv. werd aan de doortrekkenden (het zijn meestal Europeanen en Amboineezen) in 1904 aan vivresindem niteit uitbetaald 1717.64, zoodat men in verband met de verhoogde vivresindemniteit voortaan op 3000 kan rekenen. Kon vroeger van de zijde der Paketvaartmaatschappij hiertegen be zwaar bestaan, omdat bij het lossen men geen militairen aan boord wenschte die in den weg liepen, dit bezwaar is vrijwel van de baan 1) Door te bepalen, dat alle militairen, die in Indië met paspoort of gagement het leger wenschen te verlaten in een andere plaats dan hun garnizoen, en op hun reis der waarts een of meer der subsistentenkaders te Batavia, Samarang, Soerabaja, Padang of Koeta-Radja passeeren, gedurende hun verblijf bij het laatste subsistentenkader voor he- eventueel aangaan van een reëngagement worden gekeurd en bij afkeuring voor de get neeskundige commissie ter plaatse mceten verschijnen, is aan dit laatste bezwaar wel te ge- moet te komen. Bed,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 431