- 419 de tactiek aan cadetten bestemd voor den dienst bij bet Ned.- Ind. Leger II. Tactiek tegen den inlandschen vijand. 1904 C. 94/1. Kielstra. Sumatra's Westkust van 1836—1840. 149/1. Nijpels, G. Onze strijd in Zuid-West-Celebes tot 1838 en de daaruit te putten lessen. 1902. D. 35/1. Carlowitz-Maxen von. Einteilung und Dislokation der russi- scben Armee nebst Uebersickten über die Kriegsformationen und Kriegsetats und einer Verzeichnisse. 1904. G. 66/1. Jeutsch Otto. Telegraphie und Telepbonie ohne Draht. 1904. 101/1. Girouard. Sir, E. P. C. History of the railways during the war in South-Africa. 1899 1902. 157/2. MoedebecJc. H. W. L. Taschenbuch für Flugtechniker und Luftschiffer 1904. I. 62/1. Wille. Waffenlehre. Band I und II. 1905. M. 205/2. Selleger. E. L. Studiën over Nederlandsch-Indische vezel stoffen. 220. Martin K. und Wichmann. Sammlungen des geologischen Reichsmuseums in Leiden. Band VIII Heft I. 1904. 311/1. Ferguson Thos. Automatic surveying instruments and their practical uses on land and on water. 1904. 509/2. Eydman. F. II. Jr. Leerboek der chemische technologie; afl 110 en 1316. 1903. O. 8/1. Berg. Mr. L. W. C. v. d. Het eigendomsrecht van den Staat op den grond op Java en Madoera. 8/2.Het inlandsch gemeentewezen op Java. P. 7/2. Clive Day Ph. D. Nederlandsch beheer over Java gedurende drie eeuwen. 1905. 27/1. Deventer. Mr. C. Th. van. Koloniaal economische bijdragen I. Kielstra. Dr. E. B. H- Fock. Mr. D. UI. Q. 136/1. Pompei. Frederik. Heroes of the Boer war, 1903. 178/25. Hidlu. Dr. J. de. Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts- India. Anno 16561657. 245/1. Breitenstein, Dr. II. Einundzwanzig Jahre in Indien. Teil III. Sumatra. 1902. 245/2. Broek, v. d. Verzameling van Javaansche brieven enz.; deel I, 2e stuk 1884. 245/3. Bosboom, H. D. H. Nog eens de teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O. I. Compagnie 1902. 270/2. Oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera. Rapporten Dl. I, 1905. 30

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 435