434: - Bij gewoon getij bedraagt het verschil tusschen eb en vloed ruim 1 M. of 1 vadem, bij springvloed 3 M. Het havengetal voor de Bonische Golf is 0 (nul), zoodat bij volle •en nieuwe maan het hoogste water te middernacht of op den middag voorkomt. De meeste regen valt in Boni in den oostmoesson. De oosten- ■en zuidoostenwind staan van Juni tot eind November krachtig ■door en veroorzaken bij de bevolking veel koortsen. De droge tijd valt van Augustus tot November. Gedurende ■de maanden September en October blijft menig jaar de regen geheel uit. Eerst in de maand December vallen er eenige re gens, terwijl dan op de westkust en ook in Lamoeroe de regen bij stroomen neervalt. Die enkele regens houden aan tot Maart. Eerst in Mei beginnen de zware regens te vallen en wordt de rijst uitgeplant, die in Midden-Boni in Juli wordt geoogst. In de lagere streken van de Tjinrana wordt de rijst eerst tegen einde Augustus gesneden. De westenwinden, die veelal door noordenwind worden voor afgegaan, nemen in December een aanvang; ze waaien minder hevig en zijn minder ongezond dan de oostenwinden. In de kenteringstijden vallen hevige regens, doch het meest ■bij den overgang van oost- in westmoesson. Het ondervolgende staatje geeft een overzicht van de weers gesteldheid in de verschillende maanden. 7. Het klimaat. Westmoes son. Oost en Z.O. wind Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December enkele regens droge tijd zware regens droog enkele regens 7) V

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 450