442 "bestaande uit niet veel meer dan modderpoelen, door eene ruwe- omheining afgesloten. De Bonier doet zijne behoeften nabij zijn huis op den bodem, zoodat, ook wegens afwezigheid van afvoersloo- ten, verregaande vervuiling van den bodem plaats heeft. Slechts, aanzienlijken beschikken over een kuil onder het huis voor uit werpselen en afvoer van keukenwater. Wegens den weinig vei- ligen toestand in Boni zijn de meeste huizen met paggers van. levende en doode takken, oude gespleten bamboe, enz. omgeven. Slechts op enkele plaatsen aan de Tjinrana en andere rivier monden treft men groote huizengroepen aan. De grootste kam pong is Welado aan de Tjinrana, dat thans aanééngebouwd is- met de kampong Labisa en 700 huizen telt. In de vlakte tellen de kampongs gemiddeld 50 huizen; in het gebergte- komen slechts gehuchten voor. 8. Taal en letterkunde. De taal die in Boni gesproken wordt is de Boegineesche, dier zooals Dr. Matthes in zijne Boegineesche spraakkunst zegt, tot den zg. Polynesischen taalstam behoort en wel bepaaldelijk tot de voornaamste hoofdvertakking van dien taalstam. Zij heeft uit dien hoofde groote overeenkomst met het Javaansch en het Ma- leisch, doch inzonderheid met het Makassaarscheene overeen komst niet zoozeer in klanken en woorden als wel in wijze van woordvorming en syntaxis. Zij is rijk aan woorden, evenwel op verre na niet zooals het Javaansch, terwijl zij ook in ont wikkeling en rijkdom van gramaticale vormen beneden laatst genoemde taal staat. Verschil in taal naarmate van den ver schillenden stand der sprekers wordt alleen ten opzichte van enkele woorden aangetroffen. Het Boegineesch heeft een eigem letterschriftnegentien der letters zijn dezelfde als waarvan de Makassaar zich bedient, doch er zijn nog vier samengestelde letters bijgevoegd, zoodat het alphabet uit 23 letters bestaat. Het Boegineesch wordt evenais het Makassaarsch van links naar rechts geschreven; de letters staan elk op zich zelf. Bij het transcribeeren der eigennamen met Latijnsche karakters worden verschillende schrijfwijzen gevolgd, hetgeen veroorzaakt, dat oningewijden zich dikwijls onverstaanbaar uitdrukken. De ambtenaren in Zuid-Celebes volgen in hunne correspondentie

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 458