447 De tegenwoordige Poenggawa, een zoon van den Leenvorst, is een beschaafd en energiek persoon, naar schatting 30 jaar oud, die zich echter veel afgeeft met vrouwen en daarvan de gevolgen reeds ondervindt. In binnenlandsche oorlogen deed hij zich kennen als een moedig aanvoerder met vasten wil. De Pangoeloe-lompona-djowaé is een bedaarde, 30 jarige prins, die zeer weinig spreekt, doch een eenmaal opgevat plan niet gauw opgeeft. Volgens geruchten worden de Bonieren tegenwoordig in den wapenhandel geoefend door een viertal Turken. Een spionnen bericht, in December van het vorige jaar ontvangen, luidde, dat de Poenggawa eiken dag zijne soldaten 800 in getal) liet exerceeren. De wapenen der zoogenaamde infanterie zijn krissen, klewangs, werpspiessen of andere lansen en geweren. Het aantal draagbare vuurwapenen waarover Boni zou kun nen beschikken wordt zeer verschillend opgegeven. Volgens sommigen bedraagt dit aantal niet meer dan 1000, volgens an deren wordt het weer op ongeveer 4000 geschat. Men is in het bezit van Beaumontgeweren, Miniékarabijnen met vaste en met toeslaande bajonet, Winchester repeteergeweren, voor- laadgeweren en donderbussen. In November van het vorige jaar berichtte de Gouverneur van Celebes, dat een ondei hem dienende beambte hem het volgende had medegedeeld„Verne mende dat ergens een Bonische prauw zoude liggen, ging hij als inlander verkleed derwaarts, een Winchestergeweer met zich voerende. De kwaliteiten van dat geweer roemende, ver nam hij van de opvarenden der prauw, die bleken de behande ling van hetzelve geheel te kennen, dat Boni een 300 diei wa pens met 9 en 12 schoten zoude bezitten, aldaar van uit Singa pore via Soembawa ingevoerd, en dat zij deelgenomen hadden aan oefeningen in het schieten naar de schijf met die geweren. Men klaagde over het zooveel minder juist schieten dezei W in- chesters dan de Beaumontgewerente dien aanzien prefereerde men zelfs de oude trompladers, waarvan er ongeveer 2000 in Boni aanwezig zouden zijn. Het minder juist schieten met de Winchesters was vermoedelijk een gevolg van het niet behoor lijk gebruik maken van het vizier, daar hij een Bonier op 30

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 463