448 pas liet schieten met zijn geweer, waarvan het vizier door hem ongemerkt op 500 M. was gesteld". Het houden dezer oefeningen in het schijfschieten werd ook uit den mond van andere prauwvoerders vernomen. Een in December van het vorige jaar uitgezonden spion meldde dat Boni nog steeds voortgaat den voorraad aan geweren en kruit aan te vullen. Om de geweren, meestal afkomstig van Singa pore, aan te koopen, was men bezig in Boni eene oorlogsbelas ting te heffen. Zoo moest men voor iederen karbouw, klein of groot, een halven gulden betalen, terwijl verder iedereen belast werd met het betalen van een minimum van 0.50. Zij die meer konden missen moesten meer belasting afdragen, zoodat er per sonen waren die f 50 en f 100 moesten betalen. Verder meldde dezelfde spion, dat de laatste bezending geweren, uit Singapore aangevoerd en afkomstig van een aldaar wonenden Arabier, be stond uit 200 achterladers. Deze waren eerst naar de woning van den Poenggawa gebracht en daarna naar de woning van den vorst, door lieden, welke ieder 2 geweren droegen. Een de zer lieden beweerde, dat er slechts 120 geweren naar de vorste lijke woning waren gebracht. De geweren worden meestal onderhouden door gepasporteerde militairen en bewaard in de ontvangkamers der hoofden en aanzienlijken. Ook de munitievoorraden worden verdeeld en in de woningen der voorname personen bewaard. Te Balang Nipa liepen het vorige jaar geruchten, dat aanzien lijke hoeveelheden buskruit in Boni zouden zijn binnengesmokkeld en dat verder in Boni zelf kruit zou worden vervaardigd. Spionnen hebben echter later gemeld, dat die pogingen tot vervaardiging van buskruit geen succes hebben gehad. De gewezen regent van Oost Boelo-Boelo deelde onlangs mede, dat hij met zekerheid wist, dat Boni een zeer grooten voorraad buskruit bezat. De Beaumontpatronen zijn afkomstig van particuliere fabrikanten. Volgens Bakkers en Perelaer droegen de Bonieren gedurende de vroeger tegen ons gevoerde oorlogen hun kruit, kogels of patronen in een van stroo gevlochten, linnen of ook wel van hertenvel vervaardigd zakje. Als bijzonderheid vermelden wij, dat gepasporteerde hoornbla- blazers van ons leger enkele Bonieren op den hoorn hebben leeren

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 464