461 sluitend voor militairen bestemde badplaats zonder te groote kosten mogelijk is. De marschoefeningen worden gedurende den geheelen oefenings- tijd, reglementair, eens in de week, op een vasten dag en in alle weersgesteldheid gehouden. In de eerste periode er van zijn ze van korten duur en wordt de recruut 'daarbij niet belast. Gaandeweg worden ze uitgebreid en door een geleidelijke ver meerdering van de bepakking verzwaard. In de laatste periode van het onderricht worden ze gehouden dwars door het terrein, met vermijding van de groote wegen. Een voortdurende strenge handhaving der marschdiscipline is daarbij een eerste vereischte. De marschen worden benut om het voorschrift op den veld dienst practisch te beoefenen, als: het overtrekken van rivieren en ravijnen op verondersteld vijandelijk gebied, het verkennen van kampongranden, het omsingelen en doorzoeken van huizen, het afvragen van passen aan de bewoners van een vijandelijke streek, het marcheeren met veiligheidsmaatregelen. Voorts wordt aan de recruten daarbij het hoogst noodzake lijk gebruik van de schop en het kapmes voor oorlogsdoelein den geleerd, zoodat ze na hunne opleiding voldoende bedreven zijn in het opwerpen van eenvoudige aarden dekkingen en in de werkzaamheden aan het betrekken van een bivak verbonden. Hunne verdere opleiding in het pionieren geschiedt bij de veld- bataljons. Door eene oordeelkundige toepassing van deze oefeningen brengt men afwisseling in het eentonige leven van de recruten, en wil 't me voorkomen, dat ze dienstbaar kunnen worden gemaakt aan het aankweeken van een opgewekten geest onder hen. Ze ge ven tevens de gelegenheid het initiatief bij hen te ontwikkelen en ze te leeren zelfstandig op te treden, door bv. tijdens gevechts momenten, als bovenbedoeld, te doen veronderstellen dat een of meer onderaanvoerders buiten gevecht zijn gesteld. Een en ander moet gepaard gaan met oefeningen die hen ver trouwd maken met onze vechtwijze, zoowel tegenover een inland- schen vijand als tegenover een gelijk bewapenden tegenstander. Uit den aard der zaak kunnen deze oefeningen, naarmate van de sterkte der opleidingsklasse, slechts in gr oeps- of sectie ver band gehouden worden. De opleiding moet echter zoodanig zijn,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 477