465 tisch onderricht moet samengaan. Men gewent de recruten daardoor zich steeds rekenschap te geven van elke handeling. De opleiding beweegt zich daardoor meer in opvoedenden dan in africhtenden geest, wat noodig is om den recruut tot een den kend en zelfstandig wezen te vormen. Nieuw is deze methode geenszins, in de practijk wordt ze echter nog wel eens vergeten. Het theoretisch onderricht dient uitsluitend beperkt tot de behandeling van datgene, wat de soldaat voor de uitoefening, van zijn beroep behoort te weten en voor zijn eigen welzijn, van belang kan worden geacht. Een rooster daarvan is even eens hierbij gevoegd. Eene meerdaagsche oefening, in den geest der bestaande voor schriften, onder leiding van een officier, moet de kroon op 't werk zetten. Het verdient aanbeveling deze te houden in ver- eeniging met eene afdeeling van een der in 't zelfde garnizoen gelegerde veldbataljons, ter sterkte van een groep of sectie,, onder een gegradueerde. Deze afdeeling treedt zelfstandig op en stelt een inlandschen vijand voor. Beoefening van nachtmarschen, het opsporen en verijdelen van hinderlagen, het oplichten van een bendehoofd, het betrekken van een bivak, het verontrusten daarvan, en andere handelingen uit den kleinen oorlog, met toepassing van de inmiddels aange leerde teekens (zie 583 R. I. He deel) en fluitsignalen, is daarbij bet hoofddoel. Jammer is het, dat het exercitiereglement, het gebruik van teekens voorschrijvende, een omschrijving dier teekens achter wege liet. In het belang van de eenvormigheid komt nu een voorschrift ter zake, evenais van fluitsignalen, noodzakelijk voor. Reeds vroeger is door eenige medewerkers van dit tijdschrift de behoefte daaraan gevoeld, doch hunne voorstellen, die in middels burgerrecht in het leger hebben verkregen, wachten nog steeds op een formeel gevolg. Ten slotte wordt met nadruk verwezen naar de 4, 9 t/m 19, 24, 25, 29 t/m 32, 34, 37 en 40 van het Voorschrift voor het houden van oefeningen voor de infanterie. De behandeling van dit onderwerp leidt voorts tot de bespre king van eenige financieele kwesties.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 481