Tableau der prccctische en theoretische oefeningen. Verkortingen: R. I. Infanterie-exercitiereglement 1902. I. D. Inwendige dienst. G. D. Garnizoensdienst. V. W. en M. Voorschrift wapening en munitie. R. v. K. Reglement van krijgstucht. Y. Y. Velddienstvoorschrift. Toelichtingen Om een gemakkelijker overzicht te geven, zijn voor zwem-, marsch- en schietoefeningen vaste dagen uitgetrokken, waarme de de dagen van theoriën verband houden. Gedurende den geheelen oefeningstijd worden wekelijks ge houden Woensdags zwemoefeningen na de morgen-exercitie, en 's mid dags de theorie die anders 's morgens van 10 u. zou worden gehouden. Donderdags geneeskundig onderzoek en inspectie over wape ning, kleeding en uitrusting. Afdeeling C. na de 4e maand van inspectie vrijhet geneeskundig onderzoek heeft dan voor hen op een ander uur plaats. Vrijdagsbij alle weersgesteldheid, marschoefening (reglemen tair). Bij marschoefeningen langer dan 31/2 uur (zie 4e maand) tevens de oefeningen houden als in de inleiding bedoeld. Na 9 u. v.m. thuiskomende op dezen dag geen 2e morgendienst en 's middags theorie van u. na 10 u. v.m. thuiskomende, 's middags van 41/4—5 u. schoon maken van wapens en ledergoed onder toezicht van de klassechefs. Op alle overige dagen van de week van ll1^—12 u. v.m. poet sen en reinigen van kleeding en wapening, onder toezicht. Voor afdeeling C. in de 4e maand des Maandags en Dinsdags op deze uren theorie.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 486