473 4e les. Opgave der deelen welke nimmer of hoogst zelden mogen worden uitgenomen (het geweer uit elkaar), nummers en merken. 77. -5e les. Inrichting van het vizier en het stellen van de klep op verschillende afstanden. Zie overigens Inleiding V. W. en M. blz. 2 en 3. Voorschrift op den velddienst. A. Ie les. De waarschuwingsteekens, 23; kort begrip van marsch- veiligheids- en voorpostendienst. 2e les. Marschdiscipline, 79 en vlg. Overigens practisch: veiligheidsdienst 45, 46, 104, 105, 108 t/m 111,124 en 126. nachtmarschen 127, konvooien 131, legering 184, gedragregels in bivak 147, voorpostendienst 176, 177, 206, 208 en 209. B. Voorbereiding eener expeditie, 26. Legering, gedragregels in bivak en politiemaatregelen, 36, 52, 54, 58 en 59. Marschveiligheidsdienst. Bijzondere theorieën. Doel en inrichting van 's Rijks postspaarbank, het pakken van 's mans goederen bij vertrek, belooningen en eereteekenen, straf van plaatsing in de 2e Klasse van Militaire Discipline, aanspra ken op vernieuwing, behandeling van reclames, rang- en onder scheidingsteekenen van hoofd- en opperofficieren, beteekenis van het vaandel, inrichting korps- en kaderschool. Ik acht het niet ondienstig hieraan nog eenige beschouwin gen vast te knoopen over het voortgezet onderwijs bij de veld- bataljons in de gymnastiek, het schermen, het afstandschatten en het seinen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 489