480 Voor hoede. Afstand400 M. 3 comp. en hoofdtroep300 Afstand500 1 bat. inf.400 Totaal 2210 M. In aanmerking genomen dat deze afstand nog vermindert, zoodra de voorhoede zich tot 't gevecht ontwikkelt, terwijl de artillerie toch zooveel mogelijk niet dichter dan tot op 500 M. achter de tirailleurlinie in stelling moet komen, blijkt het, dat bij bovenbedoelde indeeling der artillerie, ruimschoots waarborg bestaat, dat zij tijdig haar vuur zal kunnen openen. Als regel verdient het ook de voorkeur de artillerie bijeen te houden, opdat zij gelijktijdig in gevecht kan worden gebracht. (Velddienstvoorschr. 90, sub 3e, 2e al.). Dit is overeenkomstig het beginsel bij de vuurleiding der artillerie, dat zij haar vuur veras send en met alle beschikbare krachten tegelijkertijd moet openen. Het marschbevel voor de Noordpartij zou nu kunnen luiden als volgt: Brigade. No. Troepenindeeling 1. Voorhoede: Cdt 8e Bat. inf. 3 pel. cav. (—4 ordon nansen bij mij). 500 M. 2. Hoofdmacht (tevens marschorde). 1 bat. inf. samengesteld uit het L. H. 15e. Ie Bergbatterij. 2 sectiën 3e Yeldbatt. bat. inf. samengesteld uit het 5e Bat. Geneesk. sectie. Oengaran, 47 '04, 730 N.M. Marschbevel voor den 5en Juli '04. Het is den vijand gelukt zijne detachementen van Magelang en Salatiga te vereenigen; het laatste heeft echter ernstige verliezen, vooral aan cavalerie, gele den. De vijand gaf blijk van groote vermoeienis; zijne cavalerie heeft bij onzen terugtocht slechts lauw met enkele patrouilles voeling gehouden. Ome brigade marcheert morgen, te 6 Y.M., af naar Bawen, met het doel den vijand aan te tasten. De troepen zullen te 5 V.M. in marschcolonne op den weg Oengaran—Bawen gereed staan, het hoofd der hoofdmacht aan Z. zijde Oengaran. De voorposten verzamelen zich en sluiten eerst bij, de hoofdmacht aan, zoodra de voortroep voorbij is Bagagetrein en le mun. colonne volgen hoofdmacht 2 K. M., de 2e mun. colonne volgt 10 K.M. De verplegingstrein blijft tot nader bevel te Oenga ran, doch stelt zich in marschvorm op.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 496