OXDERZEESCIIE TORPEDOBOOTE1V. In het begin van het vorige jaar werd op de werf van de Koninklijke Maatschappij „de Schelde" te Ylissingen, voor reke ning van eene Amerikaansche maatschappij, de Electric Boat Company, een onderzeesehe torpedoboot op stapel gezet, welke bestemd is om, wanneer zij aan zekere voorwaarden blijkt te voldoen, aangekocht te worden voor de Nederlandsche marine. Nu men binnen enkele maanden, en wel in Juni aanstaande, de proefnemingen met bedoelde boot gaat beginnen, zal het wellicht onzen lezers belang inboezemen een en ander omtrent onder zeesehe vaartuigen en in het bijzonder van de Vlissingsche boot te vernemen. Volgens de Memorie van Toelichting der Marinebegrooting van het vorige jaar is de bouw der boot een gevolg van onder handelingen, gevoerd tusschen de maatschappij „de Schelde", welke in deze voor de Electric Boat Company optrad, en het Ministerie van Marine. De prijs der boot zal, met inbegrip van de kosten voor proefnemingen, f 430.000 bedragen, doch zij zal alleen worden aanvaard indien zij aan alle gestelde eischen heeft; voldaan, zoodat het vaartuig geheel voor risico van de Electric Boat Company wordt gebouwd. De boot moet ingericht zijn tot het voeren en achtereenvolgens lanceeren van drie Whiteheadtorpedo's van 0.45 M. middellijn en 5.04 M. lengte. Zij moet zoowel in horizontale als in verticale rich ting geheel bestuurbaar zijn, ten genoege van een commissie dooi den Minister van Marine te benoemen, en moet genoeg lucht aan boord hebben om, zonder bijlading, te voorzien in de behoefte dei- bemanning,in de behandeling van het vaartuig gedurende mins tens 12 achtereenvolgende uren, en om de drie torpedo's te lanceeren. De sterkte moet voldoende zijn om een waterdruk van 30 M. hoog te te kunnen verdragen. Vaartproeven zullen gehouden worden tusschen de Uiterton van het Westgat en het lichtschip van de

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 504