494 der Lake booten, de Amerikaansche regeering overgegaan is tot een bestelling van een aantal onderzeesche booten bij de Elec tric Boat Company, echter van een vergroot type. In Duitschland heeft men de ontwikkeling der onderzeesche navigatie langen tijd aandachtig gadegeslagen, zonder tot eenige handeling over te gaan, maar men heeft daar nu toch na rijp beraad ook besloten de afwachtende houding te verlaten. Een som van 1.5 millioen mark werd toegestaan voor proefnemingen en aankoop van een onderzeesche boot, welke op de Germania- werf van de firma Krupp te Kiel wordt gebcuwd. In Rusland heeft men zich reeds sedert een aantal jaren met het vraagstuk bezig gehouden, doch met weinig bevredigende uit. komst. Men heeft een aantal kleine booten gebouwd naar de plannen van den luitenant ter zee Kolbassief, welke vaartuig jes bestemd zijn om aan boord van groote oorlogschepen te wor den vervoerd. Naar beweerd wordt zou het eerste Oostzee-eskader zulke booten aan boord hebben. Wat daarvan aan is, is niet met zekerheid te zeggen, maar wel staat vast, dat Rusland in Amerika de proefboot Fulton van de Electric Boat Company, de proefboot Protector van de Lake Company, en nog 5 andere Lake booten heeft gekocht, welke alle reeds zijn afgeleverd. Japan heeft bij de Electric Boat Company 5 booten doen aan maken, welke ook reeds geleverd zijn, en bouwt zelf nog twee booten. Het staat te bezien of deze booten, in verband met het verloop van den oorlog, nog tijdig genoeg gereed zullen zijn om in den oorlog dienst te doen. Stellig is Rusland op het oogenblik verder dan Japan, door het aankoopen van de Fulton en van de Protector, welke booten beide geheel gereed zijn voor den dienst. In Italië heeft men duikbooten, waarvan er een onlangs is beproefd, doch bij welke beproeving men geen bijzonder goede uitkomsten schijnt te hebben verkregen. Bijna alle kleinere zeemogendheden zijn begonnen zich een of meer onderzeesche booten aan te schaffen, en zooals wij in den aanvang van dit opstel deden uitkomen, ook Nederland heeft de eerste stap gezet op dit wel reeds gebaande maar toch nog ruim van lastige plekken voorziene pad. De boot welke bij „de Schelde" wordt gebouwd is een duikboot

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 510