495 van het zoogenaamde „Holland-type", aldus genoemd naar den uit vinder, den Amerikaan John P. Holland. Het vaartuig heeft den sigaarvormde romp bestaat uit vingerdikke staalplaten; de lengte is 20 M de middellijn van de grootste cirkelvormige dwarsdoor snede 3 M., en geheel ondergedompeld bedraagt de waterverplaat sing in zeewater 120 ton. Verschillende waterdichte ruimten zijn in de boot aangebracht tot het opnemen van den water ballast, waardoor de boot in staat wordt gesteld te duiken. Voor en achter bevinden zich met elkaar in verbinding staande regelingstanken, zooclat water van vóór naar achter of omgekeerd kan worden gepompt om de boot in horizontalen stand te houden. Ten einde gewichtsvermindering ten gevolge van het afschieten van torpe do's en het verbruik van brandstof te kunnen herstellen door ver meerdering van den waterballast, zijn zoogenaamde compensatie tanken aangebracht. Als brandstof dient gasoline, een zeer vluch tige stof, waarmede uiterst voorzichtig moet worden omgegaan, daar, indien de licht ontvlambare gasolinegassen zich met de lucht in de boot vermengen, de minste vlam, ja zelfs een elec- trische vonk een zware ontploffing kan veroorzaken. Men deed hiervan de treurige ondervinding op aan boord van verschillende Fransche booten, de Amerikaansche booten Holland, Fulton en Porpoise en nog slechts kort geleden aan boord van de Engelsche duikboot A6, waar tijdens het vullen der gasolinetanken een gas ontploffing plaats had, waardoor een officier werd gedood en een ander het gezicht verloor, terwijl van de bemanning 3 man wer den gedood, 3 anderen zwaar gewond raakten en de overigen min of meer ernstige kwetsuren beliepen. Het verticale roer dient voor het sturen in het horizontale vlak, en het horizontale voor het op en neder sturen, waarbij de boot lange duikingen verricht en een helling aanneemt van niet meer dan 12 graden. Het water kan uit de ballasttanken, tegen den druk van het omringende water in, door middel van samengeperste lucht worden weggeblazen, waardoor het drijfver- mogen van het vaartuig zoodanig toeneemt, dat het, onder water zijnde, weder naar de oppervlakte terugkeert. Midden op de boot staat de gepantserde commandotoren, waar de commandant zich ophoudt, en waar alle toestellen, kleppen, kranen, druk meters enz. zijn geplaatst,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 511