hooging der veiligheid en verbetering van den ordonnansendienst bij de infanterie gewenscht of noodig waren, en tot welk doel bv in Duitschland in de negentiger jaren de essadrons „Mel- dereiter", nu „Jager zu Pferde", werden opgericht, en in Rusland 48 infanterie-divisiën dit jaar over eigen bereden ordonnansen zullen beschikken 1). Deze soort bereden infanterie zalikvei- der geheel buiten beschouwing laten. Sedert in de verschillende legers het rijwiel zijn intrede heelt gedaan, is - en m.i. zeer terecht - het begrip „bereden infan terie" ook uitgebreid tot de infanterie, die als vervoermiddel in bovenbedoelden zin, instede van een rijdier, het stalen ros de fiets bezigt. Alhoewel reeds lang vóór dien in enkele legers bekend, ïsde aandacht van de militaire wereld eerst voorgoed op de bereden infanterie gevestigd door het daarvan in den laatsten Boeren oorlog gemaakte gebruik.. Zij vond dadelijk vele voorstandeis, die op grond van hetgeen zij in Zuid-Afrika hadden waargeno men de oprichting van bereden infanteriekorpsen bepleitten. Er ontstond zelfs een richting, die, uitsluitend naar aanleiding van de lessen uit bedoelden krijg te trekken, in de vereering der bereden infanterie zoover ging, dat zij de geheele vervanging van de cavalerie door bereden gemaakte infanterie voorstond, u) De rol door geïmproviseerde bereden infanterieorganisaties tijdens het optreden der mogendheden in China in 1900 gespeeld, was koren op den molen der voorstanders van deze wapensoort en thans, nu de Duitschers tot onderdrukking van den Herero opstand in Z. W. Afrika gemeend hebben hun voetvolk te paai d te moeten zetten, duikt dit onderwerp in de militaire littera tuur wederom op. Alhoewel ook hier te lande-zij't dan, voor zoover mij be- 1) In Rusland is de cavalerie reeds in vredestijd in hoogere verbanden saamgevoegd; de meeste legerkorpsen beschikken in tijd van vrede reeds over een cavalene-d.v.sm. Hierdoor is echter de toedeeling van cavalerie aan de kleinere verbanden op bedenkelij !"e verwaarloosd, reden waarom reeds 7 jaren geleden bij enkele infantene-dmsren de Z bedoelde ordonnansen in het leven werden ^geroepen (zie: Yierteljahreshef.e enz. Ie Jaargang 1904: Russische Infanterie-Meldereiter' 2)' Zie o.a. „The relative Functions of Cavalry and mounted Infantry Journal of the U. S. Inst, of India, Juli 1902 biz. 253 en 259.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 518