509 generaal Buller waartoe o.m. behoorden de cavaleriedivisie French 1) en 1 regiment korpscavalerie, terwijl bij elk der 3 infan- teriedivisiën 1 eskadron was ingedeeld bevonden zich aan gere gelde bereden troepen in Afrika: 15 eskadrons 6 regimenten -f- 1 regiment 3 eskadrons 13 regimenten cavalerie a 3 eskadrons, benevens 31/2 bataljons bereden infanterie. Daarvan waren in La- dysmith ingesloten 4 regimenten cavalerie, in totaal 11 eskadrons (het 12e was 20 October bij Dundee gevangen genomen), bene vens 1000 man Natal Volunteers en Imperial Light Horses. Tot aan de komst van Lord Roberts (10 Januari 1900) had den de bereden troepen niet veel gepresteerdophelderings- en verkenningsdienst hadden soms alles te wenschen overgelaten. In Januari kwam met de 5e Divisie Warren het Household Cavalry Regiment in Zuid-Afrika, dat ingedeeld werd bij de divisie van generaal French, wiens bereden troepen in de 2e helft dier maand ook door Australiërs en Cape Mounted Rifles werden versterkt. Bij de 6e en 7e Divisie, die daarna uit Engeland werden gezonden, bevond zich reeds geen cavalerie meer, doch in stede daarvan was de bij elk bataljon infanterie gevormde bereden compagnie op een sterkte van 140 man ge bracht. Roberts was het, die de bereden troepen eerst goed bezigde om de Boeren in hun zwakke zijde te tasten; hij had ook de beschikking over zooveel bereden lokale troepen als hij wilde, hetgeen mogelijk gemaakt werd door de in het begin van 1900 aankomende paardentransporten uit Oostenrijk-Hongarije, Argen tinië, Australië, de Vereenigde Staten en Canada. Einde Januari en begin Februari werden bovendien naar Afrika overgevoerd: de Imperial Yeomanry 2) (6292 man) en de Mounted Volunteers (3600 man). Ten slotte werden nog in Afrika gevormd 8 vrijwillige wiel rijdercompagnieën, elk h 120 man. De cavaleriedivisie French, die met 4 infanteriedivisiën 10 Februari aan de Modder-rivier 1) Bestaande uit 2 brigades a 3 regimenten, 1 rijdende batterij en 1 bataljon bereden infanterie. 2) Zie omtrent de geringe waarde der I. Y., die ontstond uit de geheel verouderde instelling de „Yeomanry": Betrachtungen eines Offiziers der englischen berittenen Infan terie." Mil. Wochenb'. 1904 No. 115

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 525