512 worden over 18 bataljons a 4 compagnieën, in totaal 8000 man. Ten einde bij mobilisatie over de noodige officieren en man schappen voor de bereden infanterie te kunnen beschikken, wordt van elk bataljon infanterie jaarlijks eenig personeel aangewezen tot het gedurende 3 maanden volgen van een opleidingscursus voor bereden infanterie. Zij die dezen cursus met succes door- loopen krijgen een getuigschrift en uit hen wordt het bij mobi lisatie bij de bereden infanterie in te deelen personeel gekozen. Door dezen maatregel worden de infanterieregimenten bij mo bilisatie niet gedesorganiseerd, daar zij niet meer personeel be hoeven af te staan dan gewoonlijk jaarlijks in opleiding wordt gegeven. 1) Gedurende 1904 werd de bereden infanterie ook belangrijk uit gebreid. In Juli werd nl. de oprichting van een nieuw batal jon bevolen, waarmede in September in de legerplaats bij Bul ford een aanvang werd gemaakt 2), terwijl in diezelfde maand in de legerplaats van Longmoor de oprichting van nog 2 com pagnieën werd voorbereid 3). Op den grondslag van bovengenoemden maatregel betreffende de mobilisatie kan Engeland in geval van oorlog dus beschik ken over 4^2 X 6 27 bataljons bereden infanterie, ter sterkte van 12.000 man. Deze bataljons kunnen, blijkens het eerst onlangs ingevoerde reglement (Mounted Infantry Training. Pro visional 1904) 4), ingedeeld worden als steun voor de cavalerie 5), aan de artillerie toegevoegd worden als dekking, terwijl zij ook m.i. in strijd met de bestemming van bereden infanterie bij grootere infanterieafdeelingen ingedeeld, den ophelderings- en veiligheidsdienst behooren waar te nemen. Elk bataljon heeft de beschikking over een Maxim-machine- geweerafdeeling 6), terwijl bij mobilisatie per bataljon een „pom pom" (snelvuurkanon van 3.7 c.M.) wordt ingedeeld. 7) 1) Mil. Wochenblatt 1904 No. 75. 2) id. 1904 No. 94 en 111. 3) id. 1904 No. 116. 4) id. 1905 No. 3 en 4. 5) Vroeger 2, thans 4 compagnieën per cavaleriebrigade. Zie „Notes on Organisation and Equipment" by Lieut. Colonel H. M. E. Brunker. Third Edition. London 1903. 6) Mil. Wochenblatt 1904 No. 15. id. 1904 No. 37.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 528