38 Eenigen tijd daarna hoort hij het vuur in hevigheid toenemen, wat hem aanleiding geeft den hem toegevoegden stafofficier de opdracht te geven zich op de hoogte te gaan stellen van den toestand. Te ruim 9 Y.M. ontvangt hij van den stafofficier het bericht, dat de hoogte ten W. van Këtra thans ook door vijandelijke infanterie is bezet. Een vluchtig schetsje geeft daarbij de wijze van bezetting en den stand der eigen troepen, als op bijgaand oleaat No. 4. Hierbij de volgende korte toelichting. VijandBij a 100 man infanterie, bij b 50 en bij c j,zh 30 man cavalerie. Eigen troepen: 1 compagnie in tirailleurlinie, 3 sectiën in „reserve. Bij poging 1 sectie om W. zijde Kretek te bereiken „leed deze zware verliezen door hevig vuur a en b. Yanöbe- „gint vuur in hevigheid toe te nemen." Intusschen heeft de commandant der Noordpartij nog niets vernomen van de vijandelijke afdeeling, komende van Pring Soe- rat. Het bovenstaande bericht geeft hem de overtuiging, dat de afdeeling van Salatiga nog bezig is zich op de hoogte ten W. van Këtra tot het gevecht te ontwikkelen. De sterkte is hem nog niet bekend, doch nu nog nadere gegevens hieromtrent af te wachten, alvorens een besluit te nemen, lijkt mij niet gewet tigd. De gelegenheid bestaat thans, eerst met het detachement Salatiga af te rekenen. Hij dient het dus aan te grijpen, en zoo snel en krachtig mogelijk, om het onschadelijk te hebben gemaakt, alvorens het detachement Pring Soerat kan ingrijpen. Wat de richting van den hoofdaanval betreft, dient opgemerkt te worden, dat een aanval op 's vijands linkervleugel dezen terugwerpt op de Toentang, wat hem zeer onaangenaam zal zijn. Bovendien houdt de commandant der Noordpartij op die wijze zijne eigen troepen het best bij elkander en is hij het snelst gereed om zoo noodig ook tegen het detachement Pring Soerat op te treden. Uit de richting van dessa Ngrawan is de hoofdaanval dus 't gunstigst. De commandant der artillerie meldt, dat tusschen Asinan en Ngempol eene gunstige artilleriestelling gevonden is. De commandant der Noordpartij geeft nu het volgende ge vechtsbevel.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 52