39 Aan den stafofficier is thans opgedragen zich eerst naar het detachement Rengas te begeven, en daarna de beweging van het 8e Bataljon te volgen, en den algemeenen bevelhebber ge- ïegeld van den gang van zaken aldaar op de hoogte te houden. Door zijn stafofficier op die wijze te gebruiken bereikt de bevelhebber een tweeledig doel. In de eerste plaats is hij nu verzekerd geregeld berichten te ontvangen, en zoodanige die van invloed zijn op de gevechtsleiding. Hoewel het een plicht is van de ondeicommandanten den algemeenen bevelhebber alle wetens- Brigade. Driespr. Bawen, 4-7-'04. 9'5 V.M. No. Gevechtsbevel. 1. Vijand heeft hooge kam tusschen Ketra en K. Roti met inf. en afgezeten cav. bezet. 2. Ik besluit vijand aan te vallen met omvatting van zijn linkervleugel. 3. R. H. 5e Bat., cdtblijft voorloopig een sleepend gevecht voeren in front. Het 8e Bat. 1 inl. comp.), cdtzal den hoofdaanval doen uit de richting van Ngrawan. De art. (dekking I inl. comp. 8e Bat.) neemt stelling tusschen Asinan (N) en Ngempol, en zal 's vijands linkervleugel krachtig onder vuur nemen. Pel cav. beveiligt onzen linkervleugel. Det. Rengas blijft in stelling, doch zal, zoolang het zelf niet in gevecht komt, door de art. den aanval van 't 8e Bat. doen ondersteunen. Het halveBat. blijft in reserve aan Z. W. zij de Bawen. 4. HoofdverbUndplaals wordt opgericht bij driespr. Bawen. De le mun. colonne blijft ter hoogte Gembol in marschvorm, zendt 1/4 der beschikbare munitie naar de reserve, en zorgt verder voor geregelde aanvulling. Mondeling aan cdtn bij 5, Ik bevind mij bij de reserve, hoofdmacht, sehrifte- Brigadecdt. lijk aan cdt R. II. 5e X Bat middels stafoff. aan det. Rengas, kort bevel aan le mun. co lonne.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 53